ثبت اطلاعات فارغ التحصیلی

کانون دانش آموختگان

دانشجوی گرامی لطفا جهت دریافت مدرک تحصیلی اطلاعات خود را ثبت کنید.

نامنام خانوادگیشماره دانشجوییرشتهتاریخ فارغ التحصیلی
فائزه ساداتعربی90138107220034گرافیک1394/11/30
محدثهکیخائی90238105120013عکاسی خبری
فریبامحمد دوست90238105120014عکاسی خبری
آرزوالصاقی90238105140003مترجمی خبر انگلیسی1395/04/31
راضیهبخشی90238105140004مترجمی خبر انگلیسی
فاطمهحسن زاده کلاه بخش90238105140006مترجمی خبر انگلیسی1394/04/31
نفیسهربیع90238105140008مترجمی خبر انگلیسی1394/04/31
ابوالفضلشومالی90238105140013مترجمی خبر انگلیسی1394/11/30
ساجدهشیخی ازغندی90238105140014مترجمی خبر انگلیسی
الههمرادپورکالشور90238105140021مترجمی خبر انگلیسی1395/06/31
مریممکی90238105140023مترجمی خبر انگلیسی1394/04/31
سیده حبیبهموسوی90238105140026مترجمی خبر انگلیسی1394/04/31
سیده حکیمهیامی90238105140027مترجمی خبر انگلیسی1394/04/31
میترایمینی90238105140028مترجمی خبر انگلیسی1394/04/31
زهرادانشمندی90238105220024روابط عمومی - پودمانی
زهراراستگو90238105220025روابط عمومی - پودمانی
محبوبهشریفی صحی90238105220089خبرنگاری - پودمانی1393/04/31
حانیهصبرانی90238105220090خبرنگاری - پودمانی
نسرینافضلی90238105220106خبرنگاری - پودمانی
داودبهگام90238107120021عکاسی خبری1393/11/30
راضیهحسینی مقدم90238107220017گرافیک1393/04/31
مرضیه ساداتسیدی90238107220023گرافیک1393/04/31
محمدکامل نیا90238107220043گرافیک1394/04/31
فاطمههادوی90238107220050گرافیک1393/11/30
مرتضیشجاعی باغینی91138105120007رسانه گرایش فناوری اطلاعات1394/06/31
محمودمحمودی پور91138105120031عکاسی خبری1392/04/31
شیدهصبری91138105270006کاردانی حرفه ای خبرنگاری - پودمانی
فردوسعامری91138105270007کاردانی حرفه ای خبرنگاری - پودمانی
حسینعلیآبیاری91138105270010کاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانی1393/11/30
حسینچهار ارکان91138105270023کاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانی1393/11/30
مسعودحکم آبادی91138105270028کاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانی1394/11/30
ساراداودی91138105270036کاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانی
حامددولت شناس91138105270037کاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانی
فاطمهاخوان91138107120001گرافیک
فهیمهقلی پورخواجه روشنائی91138107120025گرافیک
ساراهمقلمیان رضوی91138107120033گرافیک1394/11/30
محمدرضامرزبانی91138107120129روابط عمومی{بازنگری شده}
فاطمهنیک رخنه91138107120156خبرنگاری
الههالهی برج91138107230004گرافیک گرایش گرافیک - پودمانی1394/04/31
محدثهعوامی91138107230038گرافیک گرایش گرافیک - پودمانی1393/11/30
الهامهندی91138107230052گرافیک گرایش گرافیک - پودمانی1394/04/31
امیررضااسماعیلی91138107230054گرافیک گرایش گرافیک - پودمانی
هماچوپان91138107270039کاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانی
شیماخزاعی مقدم91138107270040کاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانی1393/11/30
علیرضامداح زاده91138107270056کاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانی1394/11/30
زهراصادقی91238105270006کاردانی حرفه ای خبرنگاری - پودمانی
الههمحمدی زاد91238105270008کاردانی حرفه ای خبرنگاری - پودمانی1394/04/31
مریمنوروزی مایوان91238105270012کاردانی حرفه ای خبرنگاری - پودمانی
فاطمهاتابکی شاندیز91238105270013کاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانی
میناعاشوری91238105270065کاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانی
سیدامیرغیورسقائی91238105270075کاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانی
علیرضامنصورزاده91238105270094کاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانی
رؤیاایمان فیض آبادی91238105270110کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - پودمانی
علیچیتی91238105270116کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - پودمانی
علیحسین زاده دهنوی91238105270117کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - پودمانی
زهراسپهر91238105270122کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - پودمانی
فائزهشیدپیله ور91238105270126کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - پودمانی1393/11/30
مرضیهحقیر91238105270157کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - پودمانی
فاطمهلیودانی طرقبه91238105270162کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - پودمانی1394/06/31
فاطمهکریمی91238107270011کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانی
محمدامینپیام عسکری91238107270026کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانی
زهراجهانی یاشی91238107270028کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانی
مهدیپیروی91238107270048کاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانی1393/11/30
سیدمصطفیمحمدزاده رضائی91238107290032کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانی
مهنازجمالیان تربتی91238107290040کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانی
سانازحسن پور91238107290042کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانی1393/11/30
سیمارجبی زاده91238107290069کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانی
منصورهشاهدی آبقه91238107290072کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانی1394/04/31
محمدجلایری91238107290092کارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندی - پودمانی
فائزهلشکری تخم مرز91238107290099کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانی1394/04/31
سیدحمیدصمیمی91238107290108کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانی
مهدیپالیزبیمرغ91238107290109کارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندی - پودمانی
محمدگلمکانی92138105170011کاردانی حرفه ای خبرنگاری
ارغوانوحدتی92138105170013کاردانی حرفه ای خبرنگاری1394/06/31
زهراقاسم نژاد فرسنگی92138107170024کاردانی حرفه ای روابط عمومی
محمدرضاآریاراد92138107170076کاردانی حرفه ای تبلیغات1395/04/31
سحرپورغلام92138107170101کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1394/11/30
صباصالحی نوری92138107170115کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی
ملیحهعابدی92138107170119کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1394/11/30
مژگانخداشناس92138107170159کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی
سحرخوشرو92138107170160کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1394/04/31
نیلوفرشجاعی کاج درختی92138107170163کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی
سیدمرتضیهاشمی92138107190010کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1394/06/31
معصومهیاری92138107190032کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1394/04/31
سیدوحیدموسوی92138107190034کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی1394/11/30
نغمهصادقی دلوئی92138107190040کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1394/04/31
زهراتاج بخش92138107190103کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1394/11/30
سپیدهساقی92138107190122کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی
زهرازارع یزدی92238105170019کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1395/04/31
محمودسلیمانی92238105170020کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1394/11/30
راحلهسراجان92238105170021کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1394/11/30
هادیافشار سعد آباد92238105190001کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-سیاسی1394/11/30
ابوالفضلزنگوئی92238105190007کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-سیاسی1396/04/31
رجبعلیخانی92238105190011کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-سیاسی
امینپوروحدتی92238107170057کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1394/11/30
مهتابقلیزاده92238107170070کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1395/04/31
سیده النازکریمی92238107170071کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1395/04/31
هستیباغبانی92238107170082کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1395/11/30
علیتفکری منش92238107170104کاردانی حرفه ای روابط عمومی1395/06/31
معصومهحسین زاده92238107170123کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1394/11/30
پریااغفارنسلیون92238107190057کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه1394/11/30
مهلاانصاری بیناباج92238107190068کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1394/11/30
سعیدهاکبرزاده اسلامی92238107190098کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1394/11/30
وحیدبیات92238107190101کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1394/11/30
زهراقربان پور یامی92238107190135کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1394/11/30
امیدصفرخانی92238107190143کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1395/11/30
نیلوفرکاظمی مهرجردی92238107190163کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1394/11/30
مژگانصفاری زرندی92238107190225کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه
صادقحاتمی93138105170047کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1395/06/31
باراناعلی حسینی93138105170053کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1395/11/30
ناهیدفرزین93138105170065کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1395/06/31
سانازکوره پز جوان93138105170068کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1395/06/31
مهدیهنمدی93138105170078کاردانی حرفه ای عکاسی خبری
نرگسسرائی93138105170084کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1395/11/30
علیسبک خیز93138105170090کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1395/04/31
نجمهفرزین93138105170092کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1395/04/31
بابکعابدین پور معبود93138105170096کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1395/11/30
مهلارشیدی نسب93138105170099کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی
پانته آپاک باطن93238047170095کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1395/11/30
سماءتحرزی93238105170003کاردانی حرفه ای خبرنگاری1396/04/31
محمدجوادکریمی93238105170008کاردانی حرفه ای خبرنگاری1395/11/30
جوادمحمدیان93238105170009کاردانی حرفه ای خبرنگاری1395/11/30
سانازنبی93238105170019کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1395/11/30
مریماحمدی ابراهیم آبادی93238105170021کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1396/04/31
مریمتوکلی فهندری93238105170025کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1395/11/30
موناساداتحمیدی93238105170027کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1395/11/30
مریمزارعی جنیدآباد93238105170029کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1395/11/30
منصورهسرداری چرمی93238105170030کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی
زهراغفاریان قناتی93238105170032کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1395/11/30
محمودکیخواه93238105170034کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی
کیانامیرشاهی93238105170035کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1396/04/31
اسماءناظری93238105170036کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی
نسرینندیمی93238105170037کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی1396/04/31
یونسقربانی فرد93238105170040کاردانی حرفه ای خبرنگاری1396/04/31
آمنهخال آوا93238105170117کاردانی حرفه ای خبرنگاری1395/11/30
معصومهفروغ93238105170118کاردانی حرفه ای خبرنگاری1395/11/30
علیرضاحسن زاده93238105190103کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی
شیداصاحب علم93238105190106کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی
سیدجلالمظلوم ترشیزی93238105190107کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی1395/11/30
علیروغنگران خیابانی93238105190117کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی1395/11/30
جمال الدینسجادی93238105190118کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی1395/11/30
اکرمشیردل93238105190119کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی1395/11/30
سمانهصادقی زاده93238105190120کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی1396/04/31
محمدفاضل93238105190121کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی1395/11/30
راحلهمریمی93238105190122کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی1395/11/30
حسینحق جو قلندری93238105190126کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-سیاسی1395/11/30
جوادجلیلی قزلجه93238105190135کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی1396/04/31
هانیهفیاض کارده93238105190138کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی1395/11/30
مهناعبداله پوردهشال93238107170056کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1395/11/30
راهلهنظافتی مقدم93238107170062کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
حکیمهدانشی93238107170108کاردانی حرفه ای تبلیغات
سمانهاعتماد93238107170109کاردانی حرفه ای روابط عمومی
محسنصمدزاده بیلندی93238107170119کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/04/31
مائدهبافتی محمدآبادی93238107170120کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
حسناحمدی فرد94138107170001کاردانی حرفه ای روابط عمومی1395/11/30
مهدیصبوری نیک94138107170003کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/04/31
ایمانپائینی94138107170007کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1396/04/31
رضاشکرطلب94138107170008کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1396/04/31
ریحانهابراهیمی94138107170035کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
صفااحمدزاده94138107170036کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
مریمایزدی94138107170037کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
زهراپیروثابت94138107170040کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
مهدیهتوفیقی94138107170041کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
مائدهضیافتی مستفیض94138107170047کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
عاطفهمحمودی نقندر94138107170053کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی
زهرایگانه94138107170056کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
ساراعرفانیان پیروی مهاجر اردبیلی94138107170061کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
مهدیهوفائی جهان94138107170062کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی
مناجواهری94138107170065کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
محمدحسینمقدم94138107170073کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1396/04/31
عاطفهدوبرادران94138107170087کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/06/31
زهرادوستی94138107170101کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
سیده ویداعباسی94138107170102کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
فاطمهغیاثیان طیب94138107170103کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/06/31
علیقلی زاده فتح آباد94138107170108کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/11/30
زهراابراهیمیان سعدآباد94138107170110کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
عطیهدهقان94138107170111کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
زینبصابری مقدم طهرانی94138107170114کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
کوثرعباسی94138107170116کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
زهرافاتح94138107170118کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
ستیاکول آبادی94138107170120کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
زهرهلاری طرقی94138107170121کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
محبوبهمالکی فر94138107170122کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
مهدامودی94138107170123کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
طیبهرسولی94138107170126کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
بهراددادرس94138107190001کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ1396/04/31
مجیدمعصوم94138107190014کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1395/11/30
فرخندهاحمدزاده94138107190017کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
سعیداسماعیلی94138107190018کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری
زهرازویچی ترک94138107190020کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
مرتضیفهیمی94138107190022کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
سعیدحسین زاده اجقان94138107190039کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
سارادشتستانی94138107190040کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
زهرارفاهی94138107190041کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
بنفشهظریف چیان جاوید94138107190042کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
غزالهغنوی94138107190044کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
علیرضاملتی94138107190047کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ1396/04/31
محمدحسینوکیلی94138107190056کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/04/31
پریسارضانیاء94138107190059کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1395/11/30
مهدیهغفوریان نصرتی94138107190071کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
علیرضاباغانی94138107190073کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ1396/04/31
کاظمنجفی نیا94138107190084کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1395/11/30
مهسااکبرپورنوغانی94138107190094کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
نهالرضی مطلق94138107190095کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
فاطمهخالقی94138107190100کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
فاطمهکلاته عربی94138107190102کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه
حمیدابراهیمی94138107190116کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
مجیدافتخاری94138107190117کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/11/30
آتناطالب کارگر94138107190120کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/04/31
سیدعلیمیری94138107190122کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
سیدعلیانواری94138107190124کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1395/11/30
سیدعبدالمجیدهاشمی علیا94138107190134کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1395/11/30
ریحانهعبدالهی94138107190136کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری
وحیدسرگلزائی اول94138107190138کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
نرگسرضازاده خراسانی94138107190145کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1395/11/30
محدثهحسین زاده ناظری94138107190152کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1396/04/31
حمیدرضانیکنامی باجگیران94138107190162کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1395/11/30
مهسارجبی94138107190166کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
فریباحجازی94138107190168کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ1396/04/31
فائزهشکورقرقوزار94138107190169کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ1396/04/31
حسینتفکر94138107190172کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/04/31
صدفدولت آبادی94138107190173کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه
جوادنبی زاده94138107190185کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/04/31
فرزانهلطفی سرشت94138107190190کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
ملیحهنیشابوریان94138107190192کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
یحییساختمانی94138107190201کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/04/31
زهرهرهنماءمایوان94138107190211کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/11/30
هانیهعدالت خواه94138107190213کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
نغمهعیدی غفوری94138107190214کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
مهردادلولوئی94138107190215کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/11/30
احمدسلطانی94138107190218کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1395/11/30
محمدچراغی94138107190219کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1395/11/30
مریمصفائی تربتی94138107190224کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
شیواکمالی بانیانی94138107190226کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/11/30
فائزههاتفی94138107190228کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/04/31
سیدمحمدمجتبیسیادت94138107190230کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ1396/11/30
ابوالفضلنظریان94138107190235کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ1396/04/31
فاطمهایوزه نژاد94138107190236کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1395/11/30
سحرستارالعیوب94138107190240کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
اعظمفرخی راد94138107190241کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
آرمیتاطیبیان94138107190249کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
ابوالفضلاسدی94138107190250کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/06/31
سیدمحمدرضابابل توت94138107190251کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/04/31
حجترئیسیان94138107190253کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ1396/04/31
علی اکبرخلقی نژاد94138107190254کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/06/31
سیدابراهیمموسوی94138107190256کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1395/11/30
نویدشکاری94138107190258کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
داودبهگام94138107190259کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/04/31
مهدینظری94185011170041کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده
حمزهمومنی فرد94223008170015کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/11/30
علیرضارزازمشهدی94238107170019کاردانی حرفه ای خبرنگاری1396/06/31
محمدمهدیظهورکاری94238107170021کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/11/30
بهمنسیف زاده ثانی گرمرود94238107170025کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1396/11/30
امیراسکندری زارع94238107170026کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
جواداطهری زاده94238107170027کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
زهراالهی94238107170028کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
جعفرپروک94238107170029کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
امیرپورالشریعه94238107170030کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
نداثاقب ثانی94238107170031کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
حسنجاودانی کشاورز94238107170032کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
معصومهجعفریان94238107170033کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
سعیدجلینی94238107170034کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
محمدجهانگرد94238107170035کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
وحیدحاجیان پیروز94238107170036کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
رضاحسن زاده94238107170037کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
سیدحمیدحسینی94238107170038کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
علیخزاعی94238107170040کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
ایوبداوری94238107170041کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
مهدیزمانی94238107170042کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
سیدهادیشجاعی94238107170043کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
امیرشیخ94238107170044کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
سیدعلیرضاصدیقی94238107170045کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
سیدرضاطاهریان شهری94238107170046کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
جوادطبسی94238107170047کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
مصطفیعاطفه دار94238107170048کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
علیرضاعبیری94238107170049کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/11/30
مهدیعلی زاده94238107170051کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
محمدرضاغفرانی94238107170053کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
احمدفرخنده94238107170054کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/11/30
مسعودقادری94238107170055کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
حجتقربانی94238107170056کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
داودکوهی باغستانی94238107170057کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
علی اکبرگرایلی94238107170058کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
ابراهیممعمارزاده طهران94238107170059کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
محمدمنصوری94238107170060کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
هاشممهین فر94238107170061کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
جوادنوروزی جاغرق94238107170062کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
حامدوحیدی موحد94238107170063کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
علییعقوبی94238107170064کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/11/30
محدثهافسری94238107170065کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
مهرنازحسینی94238107170069کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
محمدحشمتی94238107170070کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
کوثرخجسته باقرزاده94238107170071کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
محمدحسینخوشقدم94238107170073کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
مهکامهرنگانی94238107170076کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
مهلاشجاعی رستگار94238107170077کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
محرابعیدی94238107170078کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
مهدیهمیرشاهی94238107170081کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
مهدیهنخعی94238107170083کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
زهرانیرومند94238107170084کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
مارالرشیدیه94238107170085کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
زیبارکنی94238107170086کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
اکرمروشن94238107170087کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
احسانشاهی94238107170088کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
مهدیشریفی صحی94238107170090کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
حسینشهیدی94238107170091کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
سیدمحمدرضاطهرانیم94238107170092کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
سیده محدثهعلومی94238107170093کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
سیدحمیدنوری94238107170094کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
علیرضایدالهی94238107170095کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1397/04/31
امیرثبتی94238107170096کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
علیرضاباقرزاده94238107170101کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/11/30
مصطفیبنسبردی94238107170102کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
محمدرضاجمالیان جشن آبادی94238107170103کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
فاطمه ساداتحسینی94238107170104کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
سیدعباسحسینی94238107170105کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
کاظمذبیحی اماموردیخان94238107170106کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
علیرجب پورصنعتی94238107170107کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/11/30
سمیرازینلی یزدی94238107170108کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
مجتبیشیوا94238107170109کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
عباسعلیصمدانی طرقی94238107170110کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
فاطمهظریف بروجردیان مجاور94238107170111کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
مهدیقربان زاده94238107170112کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
سیدمیثمکیوان زاده94238107170113کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
ملیحهمحمدی سرآسیا94238107170114کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
محمدملکی عبدل آبادی94238107170115کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
بی بی آسیهموسویان پور94238107170116کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
روح اللهنوروزی94238107170117کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
زهراآزادواری94238107170119کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
زهرااسدزاده94238107170120کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
آسیاالزیدی94238107170121کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی
مائدهحسین زاده94238107170126کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
سمیه ساداترضوی94238107170128کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
نگاررعنای کرباس بافان94238107170129کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
میناسمیعی94238107170130کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
سیده گلساطاهریان بشری94238107170131کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
فائزهعلی پور94238107170132کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/04/31
سجادفخرائی94238107170133کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
زکیهنیکفرجام94238107170134کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
زهرایزدی94238107170135کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
سیدجلال الدینحسینی94238107170136کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1397/04/31
محبوبهخدادادی94238107170137کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
عرفانسپاهی94238107170141کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
حسنخسروی دوغائی94238107170144کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1396/11/30
احمدنیازی94238107170145کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
علیدوست محمد94238107170151کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1396/11/30
فریبرزمسقطی94238107170157کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1397/04/31
فرحنازآبار94238107170158کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/11/30
ابوالفضلبخشی زاده94238107170159کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
ارسلانجمالی دیزاوندی94238107170160کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
ناصرفولادیان94238107170161کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/06/31
معینپهلوان زاده رحیمی94238107170163کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
سیده نعیمهحاتمی94238107170164کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/11/30
امیرمسعودفضائلی راد94238107170167کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی
حسناحمدی پور94238107190012کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/04/31
مجتبیجعفریان94238107190015کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/04/31
علیخدادوست94238107190018کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/04/31
بهروزظهوریان پردل94238107190022کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/04/31
محمدرضاعطارباشی94238107190023کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/04/31
هادیقربانی94238107190024کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/04/31
محمدنظام پور94238107190028کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/06/31
امیرحاجی عباسی94238107190031کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/11/30
نازنینقدرتی94238107190034کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/11/30
امیرمحمدامید94238107190035کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1396/11/30
سمانهمعراج فر94238107190037کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1396/11/30
حانیهحاجی زاده94238107190038کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1396/11/30
امیناله دادی احمدی94238107190039کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/06/31
سیماجمالی94238107190040کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
آزادهرزمجو94238107190041کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
اعظمعاقبتی94238107190042کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
فرهادعاقل94238107190043کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
فرزانهعیدی94238107190044کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
اسماءکمالی94238107190045کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
صادقکهن سال94238107190046کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
مینومیزاندار94238107190048کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
سیده فاطمهوزیری94238107190049کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/11/30
حامدوهاب زاده94238107190050کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
سید سلطانعلیحسینی94238107190051کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی1396/04/31
مریم الساداتحسینی مجد94238107190058کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/04/31
نفیسهفخارفریمانی94238107190063کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
یحییغفوریان آهنی زنجان94238107190069کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
سیدعلیدرفشون94238107190071کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
ریحانهرجبی اول قصر94238107190072کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
مهدییاقوتی نیت94238107190073کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
مجتبیخوشیان شاندیز94238107190076کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی1396/04/31
پیروزحاجی آقاجانی94238107190080کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
امیرحسیندهقان مهر94238107190081کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/04/31
ناهیدخبازخیرآباد94238107190082کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1396/11/30
سحرخسروی94238107190083کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1396/11/30
ساراعلیزاده کاخک94238107190084کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1396/11/30
یگانهبزغانی94238107190086کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
محبوبهرضائی94238107190087کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
مهدیزنگنه بایگی94238107190088کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
محدثهعرفانیان ظروفی94238107190089کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
نیماعباسیان94238107190091کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/04/31
رضاصدیقی94238107190092کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/04/31
مجتبیعلی آبادی94238107190093کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/11/30
معصومهوزیری رحیمی94238107190094کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
سیدمسعودحسینی خلیل آباد94238107190097کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
فهیمهموُسسی جلال آبادی94238107190099کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1396/11/30
فاطمهرفیع زاده94238107190101کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
امیرحسینارباب94238107190103کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
سیده مهتابتقوی94238107190104کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
فرنازخوشدل94238107190105کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
نداساداترضوی94238107190106کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
سعیدوجدانی سلمانی94238107190107کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی1396/04/31
طاهرهفدوی روشناوند94238107190112کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/04/31
امیداستادی94238107190113کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/04/31
الهامزوارزاده94238107190118کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1396/11/30
حمیدرضاتوافقی فاروجی94238107190119کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
روُیاسراکوهی94238107190120کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
شایاننورانی94238107190121کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1396/11/30
زینبمشعل دارآستانه94238107190127کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری
رضاتقی ابادی94238107190128کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه
مسعودعزیزی94238107190129کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/04/31
بهزادمداحی94238107190131کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
کامرانعلیزاده94238107190133کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
مجتبیابراهیمی94238107190136کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/06/31
محمدهراتی همت آبادی94238107190137کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
سمانهحسین زاده95138107170001کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
قاسمرجحانی95138107170002کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
سیدعلیصنعتی شرقی95138107170003کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
محسنعرفانی95138107170004کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
حمیدعرفانی95138107170005کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
سیدحسنقوامی طرقی95138107170006کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
محمدمیثممسرور95138107170008کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
محمدحسنمعلائی95138107170009کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
فرزانهناصری95138107170010کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
حسننعمتی95138107170011کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
وحیدنقی پور95138107170012کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
ریحانهاحمدی95138107170013کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
فاطمهچمنی95138107170014کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
فاطمهخاکشور95138107170015کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
مریمخانی95138107170016کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/06/31
نیلوفردهقان95138107170017کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
سحرسلیمان پور95138107170018کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
فاطمهمهلوجی95138107170021کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/06/31
زهرانشاطی شاذیله95138107170022کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
سیده ملیکاوارسته عسکری زاده95138107170023کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
محمودرضاافشاربگشلو95138107170025کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
علیرضااحسنی95138107170027کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/11/30
علیافشاریان95138107170028کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
فهیمهصدیقی95138107170029کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
غلامحسینبرزنونی95138107170030کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
فریباسلیمانی95138107170031کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
فاطمهتوکلی جاغرق95138107170033کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
محمدحسینتاجی95138107170034کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
صفرعلیدهقان95138107170035کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
محمدرستمی95138107170036کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
امیرکشتگر95138107170038کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
فاطمهروحانی مقدم95138107170039کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
محمدجوادسلطان احمدی95138107170040کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
سیده فائزهسیدالموسوی95138107170041کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
مریمکبیر95138107170044کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/11/30
طاهرهنژادنقی95138107170045کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
فاطمههروی95138107170046کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
سیدابوالفضلترابی95138107170048کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
فتح الهجاوید95138107170049کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
محمدحسین زاده طبسی95138107170050کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
حکیمهدریائی95138107170051کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
وحیدسلطانی95138107170052کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
فریدهسلیمی ثانی یدکی95138107170053کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
علیشرافتی95138107170054کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
سکینهعباس زاده خلیل آباد95138107170055کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
محمودقربان زاده95138107170056کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
جوادکرمی تقی آباد95138107170057کاردانی حرفه ای روابط عمومی1396/11/30
مرضیهمجرب95138107170059کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
سعیدمحمدیان95138107170060کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
سیدپوریااسماعیل زاده95138107170061کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
زهراشبخیزبلقور95138107170063کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/06/31
زهراعابدی95138107170064کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
مهرانکریمان خراسانی95138107170067کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
مهتابمحمدی95138107170068کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/11/30
جوادباوندی95138107170070کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
فاطمهبیات95138107170071کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
سیدسعیدتدین95138107170073کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
حسیندانا95138107170074کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
سیدسعیددلیری95138107170075کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
حسنرجبی احمدآباد95138107170076کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
سجادزنگوئی95138107170077کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
مهدیسحابی95138107170078کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
خلیلطیبی95138107170079کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
مرتضیمرادی95138107170080کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
فربدبروجردیان95138107170081کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
ساراسیدآبادی95138107170082کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
زهراطبسی95138107170084کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/06/31
حسنیعرفانی قیطانی95138107170085کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
علیجهانی نیا95138107170087کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
طیبهشاکری چنار95138107170088کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
افشینشجاعی نسب95138107170089کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
جوادوحدتی95138107170091کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
فاطمهغلام زاده95138107170092کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
مهلاملائی95138107170093کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
سیدمحمدمهدیان95138107170094کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
سجادحسینی95138107170095کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/11/30
زهراباباپورده سرخ95138107170098کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
محمدرمضانی95138107170099کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/06/31
مائدهنورانی95138107170100کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
مریمانصاری95138107170103کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
احسانآئین95138107170106کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
رسولدهقانی95138107170107کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
میثمصبوری شاندیز95138107170108کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
حمیداکرامی95138107170109کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
حسینحسین زاده طبسی95138107170111کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
سعیدخبازی95138107170112کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
حسینخدائی95138107170113کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
حسنمحمدی95138107170114کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
فاطمهاحسان زاده95138107170115کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/06/31
ثمینحقیر95138107170118کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
فاطمهدهقانپور95138107170119کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
سیدسجادراحتی95138107170120کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
ساجدهسلطان آبادیان95138107170121کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
محدثهصمدی95138107170122کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/11/30
فاطمهناطقی حسینی قوچان عتیق95138107170124کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
سمیهنجفی95138107170125کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی
امیرذوالفقاری95138107170132کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
علیرضاراستین95138107170133کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
رضافروزنده95138107170134کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
میرزامحمدقاسمی95138107170135کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
رضامولائی95138107170136کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
محسنمیرعلی95138107170137کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
محمدجوادنجاتیان صادقیان95138107170138کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
امیرمحمدنصیریان95138107170139کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
محمدواحدی95138107170140کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/04/31
میناپراذران95138107170144کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/11/30
مریمسلطانی95138107170147کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/11/30
آرزوسویزی95138107170148کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
عارفهصداقت طهرانی95138107170149کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/11/30
مصطفیعبدالهی95138107170150کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
علیقربانی95138107170151کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
فرزادکریمی مونقی95138107170152کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/11/30
سیده زهرهکلالی95138107170153کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
امیررضامجاورنیا95138107170154کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/06/31
حمیدمسلمی شاندیز95138107170155کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
مبینامعتمدی نژاد95138107170156کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/06/31
زینبملائکه نیکوئی95138107170158کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
زهرادوربینیان95138107170159کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1396/11/30
محدثهحجی داد95138107170160کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
مهدیهحلاج نیا95138107170161کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
محمدجوادقاسم زاده سیگاریان95138107170162کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/11/30
ادنیاخسروی95138107170163کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/06/31
محمدقربانی موشکی95138107170164کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
بابکابراهیمی95138107190004کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
فریدآخوندی مهرجردی95138107190005کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
هادیجلالیان یزدنژاد95138107190006کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
حسینحریمی95138107190007کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
یاسینحقیقی خیرآبادی95138107190008کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
حسینعلیعباس نیا95138107190009کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
حسامنیک زاد95138107190010کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
سیدمحمدرضاهاشمی ازغندی95138107190011کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
فاطمهتفاضلی فریمانی95138107190012کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
محمدمهدیذوقی95138107190013کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
محمدشفیعی95138107190014کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
سمیهشیرازی95138107190015کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
جمالشیرسربندی طرق95138107190016کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
امیرطیرانی صفاری95138107190017کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
هادیعبداله پورخادر95138107190018کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
قاسملطفی95138107190019کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
موسی الرضانادرپور95138107190020کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
سجادابریشمی95138107190022کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
محموداکبرزاده95138107190023کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
معصومهجعفری95138107190025کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
امیرعباسعلی آبادی فراهانی95138107190026کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/06/31
مهساوفائی شاهی95138107190028کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
حامدآل عباسیان95138107190029کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
ماشااللهاسحاقی95138107190030کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
محمدبرنده بی قوت95138107190031کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
علیبرومند95138107190032کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
پوریاتقی زاده رضائی95138107190033کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
محمدجوادی95138107190034کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
هداحسن پور95138107190035کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
حمیدرضاحیدرپور95138107190036کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
حامدروف ضیائی95138107190037کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
فرج اللهساجدیان زو95138107190038کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
صالحسبحانی نیا95138107190039کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
لیلاسلطان زاده95138107190040کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
ولی الهسلطانی95138107190041کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
ساراشفق سعدآبادی95138107190042کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
زینبصائب داودلی95138107190043کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
سیداحسانعابدیان95138107190044کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
محسنعمرانی95138107190045کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
وحیدفرجی95138107190046کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
رضامحمدیان95138107190048کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
محمدمدبری پارسا95138107190049کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
تقیآذرگهر95138107190050کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
محمدعلیافشار95138107190051کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
جواداکبری95138107190052کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
زهرابابائی95138107190053کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
حسنباغداردل گشا95138107190054کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
سمیرابختیار95138107190055کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
مریمبخشی95138107190056کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
مهدیبریانی دولت آباد95138107190057کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
مجتبیبنی اسدی95138107190058کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
فرانکپرهیزکار95138107190059کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
اسماعیلپورحاجی95138107190060کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
سیدحسنتقی نژاد95138107190061کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
علیحمیدی95138107190062کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
محسنخسروپور95138107190063کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
محمدرضاخطیب زاده95138107190064کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
حسندشت بیاضی95138107190065کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
محمدهادیدیندار95138107190066کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
زینبرضائی95138107190067کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
بی بی زینبژیان اخوان95138107190068کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
علیرضاسلمانی95138107190069کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
احمدطالب زاده95138107190070کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
سیدعلیطباطبائی فر95138107190071کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
سیدوحیدعلوی نژاد95138107190072کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
مجتبیفرخانی سفلی95138107190073کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
مهریلطیف95138107190074کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
محسنمحمدکاظمی95138107190075کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
عادلهناصریان حاجی آبادی95138107190076کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
مهدیولایتی95138107190077کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
سیده ساراابوترابی95138107190078کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/11/30
سمانهجاویدنژاد95138107190079کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
احسانخوشخوی سیار95138107190080کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
فاطمهغله کاری95138107190083کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
حمیدرضاکوثر95138107190084کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
فاطمهموسوی اندرزی95138107190085کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
جعفراکبری95138107190086کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
محسنبهرامی نائی95138107190087کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
محمدفرهادمنش95138107190088کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
رضاکیهانی نژاد95138107190089کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
میلادمشرف95138107190090کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
منیرهمهدی زاده95138107190091کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
حسینآسمانی95138107190092کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
جلیلاسمعیلی95138107190093کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
علیرضابابارضا95138107190094کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
امیرجعفری سیوکی95138107190096کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
رضاحامدی95138107190097کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
الههحسین زاده95138107190098کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
محدثهراستگوکواکی95138107190099کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
محمدسعیدی95138107190100کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
حسنسلطانیان95138107190101کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
فاطمه ساداتسلیمانی ایوری95138107190102کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
علی اصغرعلی تنه95138107190103کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
عباسلولوئی95138107190104کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
بهارهادیب فر95138107190105کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
شهرزادقهرمان95138107190107کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
لیلالطفی قاسمی95138107190108کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/06/31
علیرضاخادم الحسینی95138107190110کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
رضاصابری راد95138107190111کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/06/31
حمیدهطباطبائی یزدی95138107190112کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
محسنعارفی95138107190113کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
علیرضاآرین95138107190115کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
سیدمحمدرضااستانستی95138107190116کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
هادیپوری نژاد95138107190117کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
سمانهحسین زاده جوان95138107190118کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
مصطفیموسی پور95138107190119کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
صباصباحی لطف آبادی95138107190123کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
فاطمهبابائی جعفرآباد95138107190125کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
هدیهدهقانیان95138107190126کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
مهرانقهرمانی رضوانی95138107190127کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
مرضیهکرباسی95138107190128کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
حسنعلی زاده95138107190129کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
مسعودخسروی95138107190130کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
داریوشاسدی صمدی95138107190131کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
جوادنصرتی قوچانی95138107190133کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/11/30
کاظمامیری مقدم95138107190135کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
سمیهحیدری95138107190136کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
علی اکبررجبی نسری95138107190137کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
سیدحسینرحمانی95138107190138کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
رضاصادق95138107190139کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
بهارهحسین پوردیرستانی95138107190140کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
علی اکبرغلامی95138107190141کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
سمیهفرخنده95138107190142کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
علیمقدسی95138107190143کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
سیدمهدیوزیری95138107190144کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
فریباایران نژاد95138107190145کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/11/30
ریحانهتیمورزاده95138107190146کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/06/31
ملیحه ساداتآشکران95138107190149کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
سارهاعظمی95138107190150کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
میناحسین پور95138107190151کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
سیدمحمدسیادتی95138107190152کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
نسرینصنعتی95138107190153کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
طاهرقادری95138107190154کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/06/31
محمدقادری95138107190155کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
پویابهنام اربابی95138107190156کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
حسینزنگنه نیازآبادی95138107190157کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
ابراهیمباروزه95138107190159کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
مریمشیرافکن95138107190160کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
علیاسکوزاده95138107190161کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
پری نازمداح صفائی طرق95138107190162کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
زهراشجاع95138107190163کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
حسینشمابادی95138107190164کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
سیدمجتبیفیضی جاغرق95138107190165کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
مسعودصادقی95138107190166کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
حسنگلرنگی95138107190167کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
مهردادنجاری شاندیز95138107190168کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
سهیلگلرخ95138107190169کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
قربانسیفی کته شمشیری95138107190170کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
بهزادگل مکانی95138107190171کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
جواداکبری95138107190172کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
بهارهبختیاری لفمجانی95138107190173کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
حامدشرفی95138107190174کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
غلامرضاعرفانی علی پورمهاجر95138107190175کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
پروانهمحرری95138107190176کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
جوادمحمودی95138107190177کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
بنیامینیوسف زاده الوندی95138107190178کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
مهدیآئیش95138107190179کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
عمادبرهمن95138107190180کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
اکرمبشیانی95138107190181کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
مهدیرضوانی95138107190182کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
جمالزیبائی95138107190183کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
مجیدشهیدی مقدم95138107190184کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
زهراباقرزاده95138107190186کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
مهلاصابونچیان95138107190187کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
علیمیرقطبی95138107190188کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
علیاحمدزاده95138107190189کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
علیجاویدی صرافان مشهد95138107190190کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1396/11/30
شیماساداتسجادی95138107190191کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
علیرضاازغدی سمیعی95138107190192کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/06/31
محمدیونس آبادی95138107190193کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
مریمگل پرور95138107190194کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
محسنذوالفقاری منظری95138107190195کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
ایمانشیدا95138107190196کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/04/31
حسنتنها95138107190197کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
علیعقیل زاده حسینی95138107190198کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
هادیعابدی پور95138107190199کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/04/31
محمدتقیحسین نیاء راننده95138107190200کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1396/11/30
ساریناساداتمیربلوکان کاشانی95138107190202کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
شهریارحسین زاده95138107190203کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/04/31
زهراتاجی95169034170096کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/04/31
محمدرضافتاحی95185011170051کاردانی حرفه ای امور فرهنگی1399/04/31
نفیسهمحجوب خراسانی95185011190050کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
محمدقلیایزانلو95238107170001کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
روح اللهباقرزاده95238107170002کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
امیرفیروزی95238107170003کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
حسنمحمدحسین زاده95238107170004کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
صادقمختاری95238107170005کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
علیرضاکهربائی95238107170008کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
عزیزالهابراهیمی95238107170010کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
دانیالامینی95238107170011کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
پوریاباغستانی95238107170012کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
سجادحسینی95238107170013کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
مصطفیحمیدی95238107170014کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/06/31
اسمعیلرستمی95238107170016کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
حمیدشفیع آبادی95238107170017کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
محمدعلیشمسائی95238107170018کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
احسانقیصری وفادار95238107170022کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
علیکوهی95238107170024کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
مجتبیگل پرست95238107170025کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
قربانعلینظرزاده95238107170026کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
عرفاناکبری95238107170029کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
رضاجناب95238107170034کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/06/31
جعفرعباسی مشهدریزه ئی95238107170038کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
ابراهیمقویدل95238107170039کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
سعیدمسعودی95238107170040کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
علیمظلوم95238107170041کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
احسانلطفی95238107170043کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/06/31
ابوالقاسمزنده جانی95238107170045کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/06/31
سیدهادیحسینی شادمهری95238107170050کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
سیدعباساسلوب95238107170051کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/06/31
جوادحسن زاده جوانیان95238107170052کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
الههوحدتی لُر95238107170053کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
امیرحسینآخوندزاده مقدم95238107170057کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
علی اکبرآخوندی محمودآبادی95238107170058کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
آرزوآرام رزق آبادی95238107170059کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
معصومهافتابی95238107170060کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
محمدامیناحمدی95238107170061کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
امیراسکوئیان95238107170062کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
امیربخشی باغچه95238107170064کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
محمودپسندیده95238107170066کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
مهدیجهانگرد95238107170070کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
علیحامدی95238107170071کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
حواحیدری95238107170072کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
رضاخدائی95238107170073کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
مهدیخورسندی استاد95238107170074کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
اسماعیلخیرماهی95238107170075کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
ابراهیمدوستی95238107170078کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
علیرئوفی شکیب95238107170079کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
محمدرضارحمانی95238107170080کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
مرسدهرضائی95238107170081کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
علیرضاپور95238107170082کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
محمدرضارمضان پور95238107170083کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
ساراسام95238107170084کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
اسماعیلسلیمان95238107170086کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
مجیدشریفی نجف آبادی95238107170087کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
مرتضیصابری95238107170088کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
قاسمصبوری95238107170089کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
حامدصدیقی95238107170090کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
سیدسعیدطالبی95238107170091کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
وحیدظفرباقرپور95238107170092کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
مرتضیعالمی95238107170093کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
ابوالقاسمعجم95238107170094کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
محمدحسنغلامی95238107170095کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
آرزوغلامی باغستان95238107170096کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
معین رضافرخنده95238107170097کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/06/31
الیاسفروهر95238107170098کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
سیدمحسنفیضی جاغرق95238107170099کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
حسنقدیمی95238107170100کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
مهدیقدیمی95238107170101کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
احسانقمریان95238107170102کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
محمدهاشمکوشا95238107170104کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
مهدیمهدی خواه95238107170106کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
ابوالفضلمهماندار95238107170107کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
سارامیرزائی95238107170108کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
جوادنجف زاده ضیاءالدینی95238107170110کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
فاطمهنظارتی قوچانی95238107170111کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
مهدینظیف کار95238107170112کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
محمدرضانیکخو95238107170113کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
امیدرمضانی95238107170116کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
سجادصالحی95238107170117کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
مجیدمالکی95238107170118کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/06/31
امیرعنایتی95238107190001کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
لیلاآتش پوش95238107190002کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
سیدمهدیحسینی95238107190003کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
فاطمهدهقان95238107190004کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
ناهیدقلی زاده95238107190006کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
مرضیهامیدوارمطلق95238107190007کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
راحلهصرامی فروشانی95238107190008کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/06/31
محمدابراهیمآخوندان95238107190009کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
هادیآذرکیش95238107190010کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
سیدسعیدآقازاده95238107190011کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
مجیداحسانی نیک95238107190012کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
علیارهمی عزیز95238107190013کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
علیرضااسفندیاری95238107190014کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
مهدیاسماعیل نژاد سعید آبادی95238107190015کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
فاطمهافشار95238107190016کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
حسینافصحی95238107190017کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
حمیدامیری95238107190018کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
امیدامیری95238107190019کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
علیایمانی دلوئی95238107190020کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
احمدرضابخشی95238107190022کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
علی اکبرتاجی رحیم بیگی95238107190023کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
مجتبیتمیز95238107190024کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
منصورهجهان گردی امیریان95238107190025کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
سیداحسانحسینی95238107190026کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
سیدامینحسینی95238107190027کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
ناصرحسینی قره چماغی95238107190028کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
حمیدهحناچیان95238107190029کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
مهدیحیدقی زاده95238107190031کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
مهرانخمسه مینائی95238107190032کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
سعیدراهنما95238107190033کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
محمدرجبی95238107190034کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
مصطفیزنگنه95238107190036کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
محمدحسنساقی95238107190037کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
سمیهسالاری95238107190038کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
سعیدهسیف امقانی95238107190039کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
داودشعبانی خواجه ها95238107190040کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
مهدیشهرآبادی95238107190041کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
حسینضیائی رحیمیان95238107190042کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
نرگسطاهری باغبادرانی95238107190043کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
حسینطلوعی95238107190044کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
مهدیطهماسبیان قهفرخی95238107190045کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
سلمانعباسی95238107190046کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
فهیمهعلائی95238107190047کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
روح الهعنابستانی95238107190048کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
اسماعیلعیدی سفتوک95238107190049کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
ابوالقاسمغلامی95238107190050کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
امیدغلامی بیرقدار95238107190051کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
حسنفرشچی95238107190052کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
جلالفریفته95238107190053کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
حامدقاسم نژاد95238107190054کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
مجتبیقزلباش95238107190055کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
مرتضیکدخدائی95238107190057کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
محسنگلپایگانی95238107190058کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
محسنمتولّی اشکذری95238107190059کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
مصطفیمجنونزاده محمدآباد95238107190060کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
امینمحبوب95238107190061کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
حمیدمحمودزاده95238107190062کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
علی اکبرمرکزی95238107190063کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
رضامعاضدی95238107190064کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
مهنازمعاونی تربتی95238107190065کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
محمدملکی95238107190066کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
ابوالفضلمهرانی زاده95238107190067کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
مرضیهمیرزائی95238107190068کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
سمیهناصحی95238107190069کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
جوادنجف زاده95238107190070کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
بهزادنیازی95238107190071کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
سرورهادیان یزدی95238107190072کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
علیهامونی95238107190073کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
فاطمهآتشی95238107190075کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/06/31
بهنازتاجداری95238107190076کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
مهدیجهانگیری فیض آبادی95238107190078کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
محمّدخسروی چاهک95238107190079کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
سحرذوالفقاری خراسانی95238107190081کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
بهدادرحیمی95238107190082کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
نرگسستوده سرخ آبادی95238107190083کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/11/30
مهدیصدرآذر95238107190085کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
مهدیغلامپور95238107190086کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
غزلکاظم نیاارومیه95238107190087کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
مهدییوسفی95238107190089کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
هانیهابدالی تکلو95238107190090کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1397/04/31
جواداعرابی کرسکانی95238107190092کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
مهدیتجویدی95238107190094کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
حمیدحافظی مقدس95238107190095کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
سیدهادیحسینی اول95238107190096کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
علیرضاخدادادی95238107190097کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
محمدرضاذبیحی95238107190098کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
غلامرضاصادق95238107190099کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
علیرضاکدخدائی فر95238107190100کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
محسنمعصومی95238107190101کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
سیده مرضیهسعیدی امین95238107190102کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
محمدجمالرستم زاده خراسانی95238107190103کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
حسناسمعیل خانی95238107190104کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
اعظممحمدی95238107190105کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
شریفهمروجی95238107190106کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
امیرحسینمصری95238107190107کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
مهدیواحد95238107190108کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
داریوشتقدیسی شبانی95238107190109کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
مرضیهجعفری پور95238107190110کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
مجیدشریفی راد95238107190111کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
الهامپاکدل95238107190112کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
زهراغفوریان95238107190113کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
مهدیمیرشاه ولای95238107190114کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
طیبهمدیربرزل آباد95238107190116کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
محمدابراهیمی کامه سفلی95238107190117کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
سیدمجتبیرزاقی95238107190118کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
حمیدرضامحمودی95238107190119کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
محمدرضارستمی95238107190120کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
سعیدفرشته95238107190121کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
عباسمرادیان مقدم95238107190122کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
سیدمحمدرضاحسینی95238107190123کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
غلامحسنزحمت کش جاغرق95238107190125کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
محسنشاهرخی کاخکی95238107190126کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
علیرضاکلاته میمری95238107190127کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
هادیمجدیزدی95238107190128کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
معصومهعبداله آبادی95238107190129کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
نجمه ساداتهامونی95238107190130کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
ملیحهرستار موحد95238107190131کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
محسنرسولی فریمانی95238107190132کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
مهدیشادکانی95238107190133کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
محمدرضاقدرتی عباسی95238107190134کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
فهیمهقهار95238107190135کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
رضاکدخدائی فرد95238107190136کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
بهفرگل مکانی95238107190137کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
حسینمجرائی95238107190138کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
مریممحمدنیا95238107190139کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
ابراهیمرمضانیان95238107190140کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
آرزوخداوردی مقدم دوغائی95238107190143کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
بابکعابدین پورمعبود95238107190144کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
ریحانهمسکین نواز95238107190145کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
محمدرضافلاح تفتی95238107190146کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
سعیدکاشانی فر95238107190147کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
محمدصادقمعمارباشی اول95238107190148کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
سیدمحمداحمدی نیشابوری95238107190149کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
قاسممهراب خوانی95238107190150کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
مهدیقیصری95238107190151کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
سیدناصروثوقی95238107190152کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
مهدیسلطانی95238107190153کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/06/31
علی اکبرخسروجردی95238107190154کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/06/31
نرگسسرائی95238107190156کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
ساسانخادم95238107190157کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/06/31
محمودمحمودی پور95238107190159کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری
محمدتقیطلائی95238107190160کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/04/31
مهدیمیری96138107170002کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1398/06/31
محمدرضاخزاعی96138107170004کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1398/06/31
رضاموحدی راد96138107170007کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1398/06/31
فاطمهجعفری96138107170008کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1398/06/31
علیحسین زاده مقدم رخنه96138107170009کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1398/06/31
محمدصدیقی96138107170010کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1398/06/31
امیرحسیننظری96138107170012کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/06/31
مهرنوشمعدنی پور96138107170013کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
علیهمت آبادی96138107170014کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
مهنازهدایتی مهدی آبادی96138107170016کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/06/31
حمیدهبی غش دل96138107170017کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
علیرضاشیخ زاده96138107170020کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
علیعظیم زاده96138107170021کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1398/06/31
سیدامیدنظری نژاد96138107170022کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
معصومهباقی رباطی96138107170023کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
رامینعباسی96138107170024کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/11/30
علیرضاپلیان96138107170026کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
ملیکاعبدالله زاده96138107170027کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/06/31
الهههادی زاده96138107170029کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/06/31
یاسمینبیدگل گلخطمی96138107170030کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
مهدیجهان زاده96138107170031کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
مصطفییوسفعلی زاده طرقی96138107170032کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
ابراهیمحیاطی96138107170034کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
میثمسپهری مقدم96138107170035کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
مصطفیقنبری جامی96138107170036کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
سعیدپورعباس96138107170037کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
جواددهقان منکابادی96138107170038کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
حمیدهوحیدی آذرکانی96138107170039کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
امیربراتی مقدم96138107170040کاردانی حرفه ای خبرنگاری1397/11/30
سیدمحمدحسینی96138107170041کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
جوادذاکری96138107170042کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/06/31
مهدیخموشی موشکی96138107170043کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
مجتبیاحمدی راد96138107170045کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
محمدعلیهنرمؤخر96138107170046کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/06/31
مجتبیمحمدی پناه96138107170047کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
مجتبیمستمند96138107170050کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
مجتبیترکانلو96138107170051کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
مهدیقاسمی منش96138107170052کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
مجیدعباسی96138107170054کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
علیرنج کش96138107170056کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
غلامرضافخریه96138107170057کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/06/31
محمدرضادهقان96138107170058کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
محمدعلی محمدی96138107170059کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/11/30
کاظماسداله قشقائی96138107170061کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
معصومهبراتیان96138107170062کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
سیدهادیزحمت کش96138107170063کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
حسنانشکانی96138107170064کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
محمدحسینحسن زاده96138107170065کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
سیدمرتضیمحمدی96138107170066کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
محمدمهدیدینداربروانلو96138107170067کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
مجتبیرحیمی96138107170068کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
حسنوکیلی96138107170069کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
امینبدیعی زاده96138107170071کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
محمدمحمودی96138107170072کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
امیرروح بخش مهدی زاده طوسی96138107170073کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
بهمنغلامیان کلات96138107170074کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
غزالهعاقلی96138107170075کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
مجیدیزدان فر96138107170076کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
امیرصادقی96138107170078کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
سیده مهنازحسینی96138107170079کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
جعفرحاصل خواه ابقه ئی96138107170080کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
سوسنداعی فیض آبادی96138107170081کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
نسرینروح آبادی96138107170082کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
محمدجمال سیستانی96138107170083کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
مصطفیشکارچی96138107170084کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
حسنناصری زاده96138107170085کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
جوادکاشی تقی زاده96138107170086کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
حمیدرضاعاطفی96138107170087کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
محمدرضاامیری96138107170089کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
سیدحمیدرضامظلومی آبقد96138107170091کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
مریمغفاریان96138107170092کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
علی اصغرشکری فدافن96138107170096کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
محمدرضاکیخا96138107170097کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
مرضیهکهن سال96138107170098کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
هانیهنهرین96138107170099کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
یاسمنقهرمان96138107170101کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
میتراافشارکهن96138107170102کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
مهدیصدیقی96138107170103کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1398/06/31
زهرانفتی96138107170104کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
محترمباوندی کلاته رحمن96138107170105کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
مهدیقائمی کرمانی96138107170107کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
جوادمحمدپناه96138107170108کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
سیدامیرحسینی96138107170109کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
مرتضیعامری96138107170111کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
مهدیقدمیاری96138107170112کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
سیدعلیزارعی96138107170113کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
ریحانهسنجری96138107170114کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
حسنعرفانی جاهد96138107170115کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
ملیکارادمنش96138107170117کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
محمدعلیاصغرزاده گلزار96138107170118کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
محدثهمشیراحمدی96138107170120کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
فاطمهروان سالار96138107170122کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
ریحانهرزمجو96138107170124کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
سباصدیقی96138107170125کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
مهدیهصوتی96138107170126کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/06/31
سمانهاسدی نسب96138107170128کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
زهرالزگی96138107170133کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
حسنمقامی96138107170134کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
رحیمهرهبر96138107170135کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
علیبشیری96138107170136کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
محمدرضاابوالحسنی96138107170139کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
اعظمجلیلی رحمتی96138107170140کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
اعظمنوری96138107170141کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1397/11/30
حسینجناب96138107170142کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
حمزهحجازیان حسنقه96138107170143کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
حمیدرضاعظیمائی96138107170144کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
ملیحهعلیزاده96138107170148کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
مجیدجهان96138107170149کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
حمیدمختاری96138107170150کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
محمودتقوی بجنوردی96138107170151کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
محمدرضاعرفانی جاهد96138107170152کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
محمدرجب زاده96138107170153کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
سیده لیلاجذاب96138107170154کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/06/31
حسنپژنگی پایه96138107170155کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
محمدتقیمحمدپور96138107170158کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1398/06/31
علی رضاعلوی یار96138107170159کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
مجیدبراتی مقدم96138107170160کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
امیرحسینمزدی96138107170161کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
محمدسالار96138107170162کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
سعیداسدی96138107170163کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
هادیمظلوم پایهان96138107170164کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
زهرابیات96138107170165کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
فهیمهراضی کاریزسوخته96138107170166کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
علیساسانی96138107170168کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
محمدتقیصاحبدل96138107170169کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
نازنینمطیع امیری96138107170170کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
مهدیجباری96138107170171کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
مرجانقلی زاده طرقدری96138107170172کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
مهدیمهدوی صابر96138107170174کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
یاسمینسلیمی96138107170175کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
عمادکلاهی اهری96138107170176کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
حمیدصادقی96138107170177کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/06/31
نگارصالح آبادی96138107170178کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
شیواآبیزی مقدم96138107170179کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
علیرضانخعی96138107170182کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
میترانقیبی96138107170183کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
سیده حانیهسادات سلمانی96138107170184کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
سعیدنظری96138107170185کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
سیدعلینجاتی حسینی96138107170186کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
سمانهالهام96138107170187کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
فهیمهلطف آبادی96138107170189کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
ناصرجلالی96138107170190کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
نرجسایلخانی زاده96138107170192کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
لیلاناطقی چمن آباد96138107170196کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
حسنوحیدی96138107170197کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
سمیهبوستانی96138107170198کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
داودبرگشاهی96138107170199کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
علیتاجور96138107170200کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
غلامرضامحمدی96138107170201کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
نفیسهفیاض کامه علیا96138107170202کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
فریدهقاسمی فریمانی96138107170203کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
جوادرایکا96138107170204کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
نگینبیرونی96138107170205کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
محدثهاعلم عصمتی تبریز96138107170206کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
سحرتیموری96138107170208کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/06/31
مهدیخوشدل پیرمردان96138107170209کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
مهنازگل پور96138107170210کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
ملیحهنوریان96138107170211کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
زهرااصغرپور96138107170212کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
زهراذوقیان96138107170213کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
رؤیاامامی96138107170214کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
مرتضیحیدریان مهر96138107170215کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
نسترنناروئی96138107170216کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
امیرمحمدمشکوه رضوی96138107170217کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
محمدمجتبیمحمدی ارکانی96138107170218کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/11/30
مهنازقربان پور96138107170220کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
رضاشایسته96138107170221کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
فاطمهطهرانی پور96138107170222کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
مائدهخادم96138107170223کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
مهدیپاداش96138107170224کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
سیدرضاحسن زاده جزین96138107170225کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
مهدیهجان فشان96138107170226کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/06/31
مهشادبهاگیر96138107170233کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
حجتصابر96138107170234کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
یاسمنخسرومنش96138107170235کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/11/30
آیداادبی96138107170236کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1399/04/31
علیعرفان پور96138107170237کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1398/06/31
رضامحمدنظری96138107170238کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
فائزهرضازاده96138107170239کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
حسنجلائیان مهری96138107170240کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/06/31
نغمهمحمدزاده96138107170243کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
داودجعفری طوسی96138107170244کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
نسترنحمیدی بگلر96138107170245کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
حسنشایسته96138107170247کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
ابوالفضلدانا96138107170248کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
جوادرسول خانی فیض آبادی96138107170249کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
علی اکبریوسف آبادی96138107170250کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
سجادحسینی96138107170252کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
سیدمجتبیحسینی96138107170254کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
زهرارحیمی زه آب96138107170255کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
حسنربانی96138107170256کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
مهدیحسین زاده96138107170257کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
شهرزادسعیدصنعتی96138107170258کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/06/31
محمدرضا آرزم96138107170259کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
امیرپرهیزکار96138107170260کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
امیرمروج96138107170261کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
رضاقرئی96138107170262کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
حسینعرب نظرگاه96138107170265کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
مهرانخداشناس96138107170267کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
زهرامهدوی صفت96138107170268کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
سعیدپیرنیاباشسیز96138107170269کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
علی اصغرهوشمند96138107170271کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
علیدلقندی96138107170272کاردانی حرفه ای چاپ و نشر1398/06/31
سارامعرب96138107170273کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
مهدیترحمی یوسفی96138107170275کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
سیدعلی اصغرزهرائی خوافی96138107170276کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
مرتضیروشن دل96138107170277کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
تکتمعلی دوست96138107170280کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/11/30
حمیدجلالیان کلنگیان96138107170281کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/06/31
امینعربی96138107170282کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/06/31
رضاصدیقی محمدیه96138107170283کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
لیلیخشباهمه راد96138107170285کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
شبنمرئیس الساداتی96138107170286کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
سمیراالهامی96138107170287کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
سیدمحمدقانعی96138107170288کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/11/30
حسینشکارسو96138107170289کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
محدثهحسن آبادی96138107170290کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
حجی قدیرشیخ جنبدواز96138107170291کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
طاهرهپهلوان لی96138107170293کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
مرجانفعال96138107170294کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/11/30
زهرهقربانی تخم مرز96138107170295کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
ملیحهخاکشور96138107170297کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
یاسمینطهماسبی جاغرق96138107170299کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
حمیدآرین مهر96138107170300کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
محمود لطفی حسن آبادی96138107170301کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
سیدکاظمبیضائی96138107170302کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
حسنرجبی96138107170303کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
صمدحمامی96138107170305کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
حسنسرحدی بزدی96138107170306کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/06/31
سیدامیرمحمدپور96138107170307کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
احسانعرفانیان نظری مقدم96138107170309کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
معصومهمیرانیان96138107170310کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
فاطمهعلی محمدی زارع96138107170311کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1397/11/30
زهرامحقق96138107170312کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
علیطوسیان خلیل آباد96138107170313کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
حانیهروشنی96138107170314کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
زهرااسماعیل آبادی96138107170315کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
زهرهفخری96138107170316کاردانی حرفه ای روابط عمومی1397/11/30
ناصرناجی96138107170317کاردانی حرفه ای تبلیغات1397/11/30
فاطمهبارانی96138107170319کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/06/31
محمدبرات پورقلعه شیر96138107170321کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/11/30
علیرضاعدالتی راد96138107170323کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
سمانهجعفری96138107170325کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/06/31
آینازرضائی96138107170327کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
سیده عارفهمنبتی96138107170329کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/06/31
محمدمهدیسلامیان96138107170330کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
مصطفیمنظمی اقبالی96138107170331کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
عاطفهحسین زاده96138107170333کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
ساراظفرغلامرضازاده نوغان96138107170334کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
روشنکحشمتی فر96138107170335کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
طاهرهحاجی نعمان96138107170336کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
نفیسهبادمستانی96138107170339کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
روُیاخدابخش صفت صیقلانی96138107170341کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/11/30
محسنبخشنده زحمتی96138107170342کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
سمانهشفازاده96138107170345کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
خشایارایمانی فرد96138107170347کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/04/31
نیلوفرقاسمی میل کاریز96138107170349کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
مبیناسوختانلو96138107170350کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
زهراصفرزاده96138107170351کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
زهراطوسی نژاد96138107170352کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
حسنشکوهیان96138107170353کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
فاطمهرامشینی96138107170355کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/04/31
سجادپورجعفری96138107170357کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/06/31
ملیکاخوش بزم بقمچ96138107170359کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/06/31
فرشتهسردارانطیقه چی96138107170361کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/04/31
احمداقبالی مقدم96138107170364کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
حسنجلینی96138107170365کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/04/31
محسنقندالی96138107170369کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
فاطمهخیاطی96138107170370کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/06/31
مائده ساداتنوربخش96138107170372کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
علیرضااکبریان96138107170373کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
مهدیه ساداتعاقبت خواه96138107170375کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/04/31
محمدرضاجمالیان جشن آبادی96138107190001کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
محمداسلامی96138107190002کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
حسنجاودانی کشاورز96138107190003کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
ناصرحق پناه96138107190005کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
راهلهقاسمی96138107190006کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
زینبجهانی96138107190007کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
محسننعمتی نجف آباد96138107190008کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
سحربرقعی96138107190009کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
سیده ویداعباسی96138107190010کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
فهیمهتوسلیان نژاد96138107190011کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/11/30
مریمنوروزی96138107190012کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
جوادسلیمانی96138107190013کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
مهلاسروش96138107190014کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
محمداسماعیلمجدی مقدم96138107190015کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
افسانهاسکندری96138107190016کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
محمدبادیانت96138107190017کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
مریمخدادادی میرفضل اله96138107190018کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
صفورااکبری شاهرک96138107190019کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
سیدایوبطوسی96138107190020کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
محسنفراهی96138107190021کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
علییعقوب زاده96138107190022کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/11/30
علی اکبرصادقی96138107190023کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
یاسرعجم96138107190024کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
حسینشبانی شاندیز96138107190025کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
محمدفخلعی96138107190026کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
محمدرضاگلوی96138107190027کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/04/31
یحییفرجی96138107190028کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
حمیدرضاقربانی96138107190029کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
الیاسرضوان پناه ایدلیکی96138107190030کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
مصطفیحیاطی96138107190031کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
ابراهیممعمارزاده طهران96138107190032کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
حمیدهنعیمی96138107190033کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/11/30
محمدنوری مقدم96138107190034کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
فائزهعلی پور96138107190035کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
مجیدمحمدزاده قیصری96138107190037کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
حسناحمدی فرد96138107190039کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
نفیسهپرستش96138107190040کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
فاطمهرجائی سرکاریزی96138107190041کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
علی اصغرکبودانی فریمان96138107190042کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/04/31
حسینغلامی96138107190043کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
نفیسهدین پناه96138107190044کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
علیرضانیازی96138107190045کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/04/31
عمادجاویدی مفتخرمشهد96138107190046کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/06/31
فاطمهظریف بروجردیان مجاور96138107190047کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
معصومهجعفریان96138107190048کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/04/31
محمدسردار96138107190049کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
حمیدآسیائی96138107190050کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/11/30
محمدشریفی96138107190051کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/11/30
فاطمهروشن96138107190052کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
زهراالهی96138107190053کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
مجیدجوانمردساداتی96138107190054کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
جوادلیانی دخت96138107190055کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/11/30
افسانهملک جعفریان96138107190056کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
جوادبزرگ زاده مقدم96138107190057کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
حسینمقیمی چاهک96138107190058کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
آتوساسهیلی فر96138107190059کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
سجادفیاضی96138107190060کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/04/31
اشرف ساداتمعطریان96138107190061کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
ایمانقاسمی96138107190062کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
زهراشاد96138107190063کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
سمیرازینلی یزدی96138107190064کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
هادیبهشتی96138107190065کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
غلامحسینخانی96138107190066کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
مرتضیباوندی96138107190067کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
سیده سمانهمعتمدشریعتی96138107190069کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
محمدربانی اصل96138107190070کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
حسینصاحب علم96138107190071کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
الههمحمدزاده96138107190072کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
احسانعرب هاشمی96138107190073کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
حسینزندی علی آباد96138107190074کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
عمارعبدی تیلکی96138107190075کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
اسامهعطاری96138107190076کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
محمدملکی عبدل آبادی96138107190077کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
حمیدخاطریان96138107190078کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
یوسفعلیفرهمندنژاد96138107190079کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
بی بی آسیهموسویان پور96138107190080کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
هادیغلامی نورمحمد96138107190082کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/04/31
فرزانهخاکشورقره سو96138107190083کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
حامدوحیدی موحد96138107190086کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
میتراکسائی96138107190087کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
صدیقهتاتاری96138107190088کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/04/31
زهراسالاری پور96138107190090کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
مهتابتاجی شرامین96138107190091کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
مه لقاایزدپناه طوسی طهران96138107190092کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
سیدحامدرضوی96138107190094کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
مهدیسرگل زائی96138107190095کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/06/31
مریمرجبی96138107190096کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
فرزانهحسینی عزیز96138107190097کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
مهدیعلیزاده96138107190098کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
روح اللهنوروزی96138107190099کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
سمیهزحمت کش دلوئی96138107190100کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
مهدیصبوری نیک96138107190101کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
محمدرضارمضانی بیناباج96138107190103کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/11/30
مرتضیشیبانی96138107190104کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
مصطفیعاطفه دار96138107190105کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
مهدیهتوفیقی96138107190106کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
سعیدجلینی96138107190107کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
یعقوبحیدری96138107190109کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
عباساحمدزاده بیرکی96138107190111کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/06/31
مریمغلامی96138107190112کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
زهرایگانه96138107190113کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
ملیحهبیداری96138107190114کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/11/30
فاطمهشهابی96138107190115کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
علی اکبرگرایلی96138107190116کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
ابوالفضلغفوریان تربتی96138107190117کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
رضامنتظریان96138107190118کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
سیدهادیشجاعی96138107190119کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
محموداسدی96138107190121کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
عباسژولیده96138107190122کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
سمانهمعتمدی96138107190123کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
مجتبیخوش زبان زاده96138107190125کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
حسنمعصومی96138107190126کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
جواداطهری زاده96138107190127کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
حمیدرضاچیاتی96138107190128کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
مجتبیشیوا96138107190129کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
فرحنازکرمانی96138107190130کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
رضاگرایلی96138107190131کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
سیده ناهیدرزمی96138107190132کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
آرزوعسگری زاده96138107190133کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
حسنسلیمانی96138107190134کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
علیاقبالیان96138107190135کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/04/31
علی براتنظری96138107190136کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
جوادنوروزی جاغرق96138107190140کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/04/31
علی اکبریارمحمدی96138107190142کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
سیمینعراقی96138107190143کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
محمدرستم زاده96138107190144کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/11/30
محمدجوادداودزاده خراسانی96138107190145کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
سیدحیدرحسینی کارگر96138107190146کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
اسماءسعادتی زوارم96138107190147کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
فرزانهزابلی نژاد96138107190149کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/11/30
مجتبیحاجی محمدی فریمان96138107190150کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/04/31
حمیدرضامشایخی96138107190151کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/04/31
مرضیهزجاجی96138107190152کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
علیحقیقی منش96138107190153کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/04/31
مصطفیبنسبردی96138107190155کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
سید رضاطاهریان شهری96138107190157کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
مسعودقادری96138107190158کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
مجیدآب سالان96138107190159کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
محمدمنصوری96138107190161کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/04/31
مجیدحقی96138107190162کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
سیدسعیدکاظم زاده وطنی96138107190163کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
مائدهنصر آزادانی96138107190165کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
فرشتهعلی نژاد شریف آبادی96138107190166کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
مناجواهری96138107190167کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/06/31
ارسلانجمالی دیزاوندی96138107190168کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
جلیلآقائی96138107190169کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/04/31
سیداحسانباقرزاده حسینیان96138107190171کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/04/31
محمدوارسته الهی96138107190172کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
تکتمهوشمند96138107190173کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/06/31
محمدپورحسین96138107190174کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/04/31
محمدحسینملاک96138107190175کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
هادیغضنفری96138107190176کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
داودعباسی کاریزبالا96138107190177کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
سیدحمیدحسینی96138107190178کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
زهراهادی زاده96138107190179کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
امیرحسینجعفرزاده جسمانی96138107190181کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/04/31
حسنمیرزاآقازاده96138107190183کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
حلیمهحسین زاده96138107190187کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
طیبهرسولی96138107190188کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
مرضیهخسروی96138107190189کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1397/06/31
حنانهمحمدیان روشن96138107190190کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
رضوانخوانین هراتی96138107190191کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1397/11/30
پریچهرمنوچهری96138107190192کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
مریممیرزابیاتی96138107190193کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
عاطفهدوبرادران96138107190194کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
علی اصغرنژادنجف96138107190195کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
راضیه ساداتعمادی خواه96138107190196کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
سیدعظیماحمدی96138107190197کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
سیده محدثهقدرت96138107190198کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
عباساسماعیلی مقدم96138107190199کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
محمدرضاملائی96138107190200کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
نرگسغفوری96138107190202کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
ندابهشتی بلان96138107190203کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
فرزانهمنصوری96138107190204کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
جوادزهرائی نقندر96138107190205کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/04/31
داودغفوری علوی96138107190206کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
میلادصغرائی سمنگانی96138107190207کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
سمانه ساداتحسینی مقدم شهری96138107190208کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/04/31
شقایقتحققی سرشوری96138107190209کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
المیرابالفروش علی پور96138107190210کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
راهلهنظافتی مقدم96138107190211کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/04/31
آتوساصابری زوارم96138107190212کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
امیدشورائی96138107190213کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/04/31
سحرمقدم راد96138107190214کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
شهرزادحق پناه96138107190215کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/06/31
محمدجهانگرد96138107190216کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
محمدرضاریاحی96138107190217کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
فرزانهفلاح96138107190218کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
بردیاامیدوار96138107190219کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/04/31
سمانهجمالی96138107190222کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/04/31
وحیدحاجیان پیروز96138107190223کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
کاظمذبیحی96138107190224کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
جوادطبسی96138107190225کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
علیرضارزازمشهدی96138107190226کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1397/11/30
داودکوهی باغستانی96138107190227کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
علیرضاشیوا96138107190228کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/04/31
ایوبداوری96138107190229کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/04/31
یونسقربانی فرد96138107190230کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
سیدعلیرضاصدیقی96138107190231کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
جوادمالدارخواه فریمانی96138107190232کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
سحرسلطانی96138107190234کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/06/31
ناصرفولادیان96138107190235کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
امیرپورالشریعه96138107190236کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1397/11/30
نگینسفلائی96138107190237کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/11/30
مهدیارغوانی96138107190238کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1397/11/30
سجادعباسیان96185011170043کاردانی حرفه ای امور فرهنگی1398/11/30
مرضیهاذرشت96185011170080کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده1398/11/30
محمدرضابابری قرقی96185011170092کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده1398/11/30
فائزهخلوصی96185011190007کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده1398/11/30
افسانهنعیمی96185011190012کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی1398/11/30
بدریقدوسی بیاری96185011190036کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده1398/11/30
محمدفرخی96185011190039کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده1398/11/30
سیده بهجتمددی96185011190054کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده1398/11/30
مرضیهکینام96185011190060کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم1398/11/30
آذرابراهیمی96238107170002کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
سیاوشابراهیمی96238107170003کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
میناابراهیمی فردوسی96238107170004کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
محمدجوادابراهیمی کاریزسوخته96238107170005کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
ملیحهاحمدنیا96238107170010کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مجتبیاحمدی خانقاه96238107170011کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
حمیداختریان96238107170013کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/11/30
فاطمهازغندی نژاد96238107170015کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
مریماصغری96238107170016کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
محدثهاعظم امیری96238107170018کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
حمیداعلم صمیمی96238107170020کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
علیرضاامام دوست96238107170021کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1399/06/31
مهدیامامیان96238107170022کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
علیرضاامجدی زاده96238107170023کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
سیماامینی96238107170024کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
رضااندیشمند96238107170026کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مهدیایروانی96238107170027کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
عرفانبابائی96238107170028کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مسعودباقری96238107170030کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
گل نازبرادران توکلی96238107170032کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
حسینبهارعلی96238107170034کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
حمیدبهبودی96238107170035کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
اعظمپارسا96238107170038کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
الهامپارسا96238107170039کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
امیدپرهیزکار96238107170040کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/11/30
محمدوحیدپورموسی96238107170041کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
علیتاجی96238107170042کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/11/30
سیدمهدیتقی زاده96238107170046کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
سمانه ساداتجعفریان کلات96238107170051کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
معصومهچراغی فارمد96238107170056کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
محمودچمانه کردار96238107170058کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مرتضیچیت گر96238107170060کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
مهدیحافظ شیری96238107170061کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
حسینحسن آبادی96238107170062کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/11/30
نسیمحسن پور96238107170063کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
سیده یلداحسینی96238107170065کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1398/11/30
محبوبهحسینی96238107170066کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
ابوالفضلحشمتی96238107170070کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
حسنحکیمی96238107170072کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
سیدعلیحلیمی96238107170073کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
زهراخاوریان96238107170077کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
سهیلاخلیل اللهیان96238107170079کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/11/30
عاطفهخنیاگر96238107170081کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
یگانهخوش عاقبت96238107170083کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
جعفرخیابانی96238107170084کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
امیردلشادنوقابی96238107170085کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مرتضیدلیری96238107170086کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
حسندهقان96238107170087کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
غلامعلیرحمانی96238107170092کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
زینبرسائی96238107170094کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
فاطمهرسولی راد96238107170096کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
فریدونرمضان پورایدلیکی96238107170101کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
سعیدرمضانی مقدم96238107170103کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/04/31
سیدمحمدرضارئیس الساداتی96238107170105کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
فائزهزارع96238107170106کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/11/30
علیرضازارع96238107170107کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
مجیدزارع ابراهیم آباد96238107170108کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
زهرازمانیان ندافان96238107170110کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
محمدصادقزندیه96238107170111کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
فرزادزنگنه قاسم آبادی96238107170112کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مجتبیژیان سلاخان96238107170113کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
حسنعلیساقی96238107170115کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
رضاسالار96238107170116کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/11/30
علیرضاسالاری96238107170117کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
الههستارچه96238107170120کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
مهنازسرحدی چهچه96238107170121کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
ابراهیمسعادت پور96238107170122کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مریم ساداتسعادت مند96238107170123کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
هادیسعیدی کیان96238107170124کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
آناهیتاسلامت96238107170125کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
روح الهسلطان زاده96238107170126کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
فاطمهسلیم96238107170127کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
زکیهسنائی راد96238107170128کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
فاطمهسویزی96238107170129کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
معصومه ساداتسیدموسوی96238107170130کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
مهدیشاه محمدزاده96238107170132کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
رضاشهابی96238107170137کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
حجتشیخ96238107170139کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/11/30
طاهرهصاحبدل96238107170141کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
حمیدصالحی96238107170142کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مهنازصبورمقدم96238107170143کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
علیصداقت96238107170144کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
کیمیاصدقی96238107170145کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
محسنصفائی مهنه96238107170146کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
سیدعلیصمیمی96238107170147کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/11/30
امینطاحن چنار96238107170148کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
سیده فهیمهطیبان96238107170150کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
محمدطیبی96238107170151کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
گل محمدطیبی96238107170152کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مرتضیعاطفه دار96238107170155کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
سعیدعبدی نیا96238107170157کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
حسنعرب خانی96238107170159کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
منصورهعرفانی عربی زاده96238107170160کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
سیدحمیدعظیمی معنویان96238107170161کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
محمدعلی پور96238107170162کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/11/30
آسیهعیدمحمدی96238107170167کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/06/31
تمناغلامی ثانی96238107170169کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
ترنمغلامی ثانی96238107170170کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
علیفدائی96238107170172کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
فرهادفریزی کرمانی96238107170174کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
سعیدفقیهی موحد96238107170175کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
حسنفیاضی96238107170177کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
علی رضاقاسمی دوست96238107170178کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
مسعودقاسمی دیزقندی96238107170179کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
سمیهقربانی96238107170180کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
یاسمنقلم زن فنونی96238107170183کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
محدثهقلی نیا96238107170184کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
یاسمنقلیزاده جمال آباد96238107170185کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
ناهیدقناعت کار96238107170186کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
احمدکردی96238107170189کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
حنانهکریمی96238107170190کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
فریدونکریمی96238107170191کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
فاطمهکشاورز96238107170192کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1398/11/30
محمدحسینکلانتر96238107170193کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
آیلارکهنسال96238107170197کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
مرتضیگوهری نسب96238107170198کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
علی محمدلشکری مقدم96238107170199کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
حسینلطف علی خانی96238107170200کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
رضامتین نژاد96238107170201کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
محمدحسینمحبی نژاد96238107170202کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
حسینمحمدامینی96238107170203کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
حسنمحمدپور96238107170204کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
جعفرمحمدزاده جهان آباد96238107170206کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
احمدمحمدنژادینگی قلعه96238107170208کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
زهرامحمدی96238107170209کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
محمدمحمدی قلعه نی96238107170210کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
فاطمهمحمودی96238107170212کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
نسرینمسکین96238107170214کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
اشرفمعینی فر96238107170217کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مسعودملائی96238107170218کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
محمودملکی افین96238107170219کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
سیده مریمموسوی حسینی زاده96238107170221کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
هاشمموسوی فقیه96238107170222کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
سیدمجیدموسوی نژادشاندیز96238107170225کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
مائدهمهاجر96238107170227کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
محمدمهرخانی96238107170228کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
حمیدرضامهرداد96238107170229کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
سیدمحمدمیرزائی96238107170230کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
فرزادنجاری96238107170233کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
مسعودنخستین قدم خرشتمی96238107170235کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
علی اکبرنظامدوست96238107170236کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/06/31
مصطفینظیف کار96238107170237کاردانی حرفه ای تبلیغات1398/11/30
ثمرهنمازی بایگی96238107170238کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/06/31
محمدنوروزی96238107170239کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
حسننوروزی96238107170240کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مهدینوروزی96238107170241کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
محمدنوری96238107170242کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
محمدرضانهاردانی96238107170243کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
عباسوظیفه دان96238107170245کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
نداهادیانی96238107170248کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/11/30
سیدهومنهامونی96238107170249کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/11/30
وحیدهمتی فر96238107170250کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
مرضیهیداللهی زاده96238107170252کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/04/31
حسینابراهیمی96238107190001کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
وجیههابراهیمی96238107190002کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
زهراابراهیمیان سعدآباد96238107190003کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/06/31
صفااحمدزاده96238107190005کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
علیاحمدی شادمهری96238107190006کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/06/31
مسعوداحمدی شریف آباد96238107190007کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
مریماحمدی شیروان96238107190008کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
عباسعلیاسفندیاری96238107190009کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
حمیدهاسمعیلی فرخد96238107190010کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
مرتضیاشرف96238107190011کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/06/31
ملیحهاشرف موسوی96238107190012کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
فاطمهآشفته یزدی96238107190013کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
فرشیداصغری96238107190014کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
حبیبهاکبرزاده یزدی96238107190016کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
مجتبیبخشایش اول96238107190018کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
سجادبسکابادی96238107190019کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
سپیدهبهروش96238107190020کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
احمدبیدل96238107190021کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/04/31
علیرضاپورابراهیمیان96238107190022کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
ابوالفضلپیله ور96238107190023کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
غلامحسینتقدیسی عزیزپور96238107190024کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/06/31
سعیدجعفری96238107190025کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
فاطمهجلالی منقابی96238107190027کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
نازیلاجمال زاده مقدم96238107190028کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
کاظمچراغی96238107190030کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/06/31
معصومهحسین پور96238107190032کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
نسرینحسین زاده96238107190033کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
مائدهحسین زاده96238107190034کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
محمدحشمتی96238107190035کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
محسنخالصی96238107190036کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
جوادخالقی96238107190037کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
فیروزهخجسته فر96238107190038کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
مهینخلیل طرقی96238107190040کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
وحیدخوش سیماشیرین سوء96238107190041کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
جواددانا96238107190042کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
اعظمدشتیان96238107190043کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
عطیهدهقان96238107190046کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
آزادهرجب منش96238107190047کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
محمدرضارخش ماه96238107190048کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
محمدرضادادی96238107190049کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
حسنرضائی نیک96238107190050کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
ریحانهرضائیان96238107190051کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
محمدامینرئیس المحدثین96238107190054کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
فاطمهزاهدجو96238107190055کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
عرفانسپاهی96238107190057کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
زهراسعیدی96238107190059کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
صادقشافع نیا96238107190060کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
احسانشاهی96238107190061کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
مهلاشجاعی رستگار96238107190062کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
سمیراشفیعی96238107190064کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
مائدهشکری آسیابر96238107190065کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
محمدشمس آبادی96238107190066کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
ایمانشیری96238107190067کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
محسنصمدزاده بیلندی96238107190069کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
مجیدصوفی96238107190070کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
علیطاهری96238107190071کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
فرشتهطاهری نیا96238107190072کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1399/04/31
الهامطبیبی96238107190073کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
حمیدطرقیان96238107190074کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
عباسعبدی96238107190075کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
محمدرضاعرب96238107190076کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
یلداعرفانی96238107190077کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
فاطمهعرفانیان ارجمند96238107190078کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
ریحانهعرفانیان اصلی96238107190079کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
سحرعسلی96238107190081کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
زهرهعصمتی96238107190082کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
الههعظیمی96238107190083کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
سیده محدثهعلومی96238107190084کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
سیدهومنغفاریان96238107190085کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
مهدیغلامی مقدم96238107190086کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
مسعودفخری96238107190087کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
رضاقادریان96238107190090کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
علی اصغرقربانی96238107190092کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
حکیمهکاهنی96238107190094کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
سعیدکمالاتی96238107190097کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
امیرجوادکیانی96238107190098کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
محمدتقیماندنی ازغندی96238107190099کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/06/31
فائزهمجیدیان96238107190100کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
سیدرضامحمدپور96238107190101کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
حسینمحمدزاده احمدآبادی96238107190102کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
وحیدمحمدی96238107190104کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
محمدحسینمحمدی پیوند96238107190105کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
سیدمحمدمدنی بجستانی96238107190107کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
دانیالمرتضائی96238107190108کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
امیر محمدمعتمدی96238107190109کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
امیدمعینی پور96238107190110کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
ابراهیممنصوری96238107190111کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/06/31
مریم ساداتموسوی مطلق96238107190112کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
سیدجمالمهربان یزدی96238107190113کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
سیدمحمدرضامیردامادی96238107190114کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
ایماننایب زاده96238107190115کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
توحیدنظامی96238107190116کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
امیرنظری حیانو96238107190117کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
علینقائی96238107190118کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
حسیننیکخواه فرخانی96238107190120کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
فریبرزولی زاده96238107190123کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
امیرحسینهمتی رودسری96238107190125کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
اردلانهمدانی96238107190126کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1398/11/30
زهرایزدی96238107190127کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
زهرهیعقوبی علی آبادی96238107190128کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1398/11/30
علی اکبریکه خوانی96238107190129کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/06/31
رسولیوسف زاده سیستانی96238107190130کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/06/31
محمدمهدیابراهیمی گروی97138107170001کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/04/31
سیدحسیناحمدنژاد97138107170002کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
ریحانهاحمدیان97138107170004کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/04/31
علی محمداروجی97138107170006کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
سیناافشاررضائی97138107170011کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/11/30
صباافضلی97138107170012کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/04/31
فاطمهاکبرزاده سید آباد97138107170015کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1399/04/31
مهدیاکرادفرزقی97138107170016کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
محمداللهقلی زاده97138107170017کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
امیرامیری97138107170019کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مهساانوریان یزدی97138107170020کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/04/31
حانیهاورعی قدیری97138107170021کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/04/31
محمودباغیشنی97138107170023کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محمودباقری97138107170025کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
جعفربراتی97138107170027کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
سهراببندی97138107170029کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
حمیدبنفشه97138107170030کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
زهرابوژمهرانی97138107170031کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
مجیدپرهیزی97138107170033کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
لیلیپورطوسی97138107170035کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/04/31
محمدرضاتمری97138107170040کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/11/30
شهریارجامی عابدمقدم97138107170042کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
نداجلال ابادی راوری97138107170045کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
حسینقلیجوادی97138107170046کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
محمدحاجی آبادی97138107170049کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
جوادحسام محمدی97138107170050کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
علیحسن زاده97138107170052کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محسنحسن زاده طاهری97138107170053کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/04/31
جوادحسین زاده کفاش97138107170054کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مهدیحسین علی پور97138107170055کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
ابوذرحسین نیا97138107170056کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
سیدحسینحسینی مقدم شاندیز97138107170060کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
معصومه الساداتحسینی نژاد97138107170061کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مهدیحشمتی97138107170063کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
احمدحکم آبادی97138107170065کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
رحیمحمیدیان فرد97138107170066کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/04/31
رضاخاوری شاندیز97138107170067کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مهیارخداپرست کلاته اخوند97138107170068کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
مهدیخسروی97138107170069کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محمدرضاخیری97138107170071کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
ایلیادستمالچی97138107170072کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
ناصردلیری97138107170073کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
محبوبهده باشی عنبرانی97138107170074کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
نرگسدهقان نیا97138107170076کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1399/04/31
محمدرجبی طرقبه97138107170077کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
فرزانهرجبیان غریب97138107170078کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
رضارحمانی مایوان97138107170082کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/04/31
فرشتهرستم زاده97138107170083کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
حمیدرضارضائی97138107170085کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
فائزهرضائی فر97138107170086کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
ندارضائی مقدم97138107170087کاردانی حرفه ای گریم1399/04/31
حسینرضائی یاقوتی97138107170088کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
حمیدهرفائی رنک کارخراسانی97138107170089کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
داودرمضانی97138107170090کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
ساسانرودشتیان97138107170091کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
معصومهروکی97138107170092کاردانی حرفه ای گریم1399/04/31
سیدیونسریحانی شرق97138107170093کاردانی حرفه ای خبرنگاری1398/11/30
محمودزحمت کش97138107170095کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مهدیهزمانی97138107170098کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
علیزنگنه نیازآبادی97138107170100کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
عادله ساداتساعدی97138107170103کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1399/04/31
سعیدسبیانی97138107170106کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/04/31
مسعودسراج97138107170108کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
محمدسمیعی97138107170109کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
عبدالهسوگندی97138107170110کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
ملیکاشایسته پیل پایه97138107170113کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/04/31
فاطمهشبروی97138107170114کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
سامرهشجاع آبادی تکابی97138107170115کاردانی حرفه ای گریم1399/04/31
محمدجوادشریعتی براشک97138107170116کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
فاطمهشمس القرائی97138107170117کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
حامدمحتشمی پویا97138107170118کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
اسماعیلصادقی شاد97138107170122کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
سمانهصالحی نصرآباد97138107170124کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
راضیهصداقت97138107170125کاردانی حرفه ای گریم1399/04/31
ملیکاصداقتی سعیدی97138107170126کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/04/31
مهساضرابی97138107170129کاردانی حرفه ای گریم1399/04/31
سعیدضرغامی زاده97138107170130کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
پریساعارفی97138107170133کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
زهراعطائی97138107170135کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
عزتعلیزاده97138107170138کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
زهراعنابستانی97138107170140کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
حسنعوامی97138107170142کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
نداغفوری97138107170143کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
بهارهغفوری باغ کشمیری97138107170144کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
علیرضاغفوریان ابراهیمی97138107170145کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
میناغلامی97138107170147کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
علیفارسی97138107170148کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
فاطمهفتح آبادی97138107170149کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
سیده صدیقهفرخ زاده ندامانی97138107170152کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/04/31
ابوالفضلفردی97138107170153کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مائدهفسنقری97138107170155کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
حجتفقیهی97138107170156کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
مصطفیقاسمی فر97138107170159کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
عاطفهقاسمی کفاش97138107170160کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/04/31
سعیدقرائی97138107170161کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
معصومهقربانی محرمانی97138107170162کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
زهراقصابی97138107170163کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مهدیکارگر علی آبادی97138107170164کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
روح الهکوثری97138107170168کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
حسینکوهستانی97138107170169کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
حسینمحمدخواه97138107170174کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محمدمحمدزاده97138107170175کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/06/31
نغمهمحمدزاده بلداشی97138107170177کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/04/31
حسینمحمدی97138107170179کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
صادقمحمدیان مطلق97138107170180کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
پریسامحمودی97138107170181کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محمدرضامرادی97138107170183کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
حمیدمریدی97138107170185کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مهدیمریدی97138107170186کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
الهاممستشارنژاد97138107170188کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
جوادمظفری97138107170189کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
سیدعلیمظلوم حسینی97138107170190کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
علیمعصومی97138107170191کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
علیمعیری97138107170192کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
مرضیهمقدمی آقنج97138107170194کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
الههمنفرد97138107170195کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
سیدمجتبیموسوی اصفهانی97138107170196کاردانی حرفه ای گریم1399/04/31
سیدمحمدصادقمیرزائی حصاری97138107170198کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
جوادنادری تربقان97138107170199کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
سیده زکیهناصری97138107170200کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/04/31
الههنخعی97138107170201کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
مصطفینظری97138107170203کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محمدجوادنوباغی97138107170204کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
عباسنورائی97138107170205کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
حنانهنیکنامی باجگیران97138107170207کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
سیدتقینیکوکارطرقبه97138107170209کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
سیماوکیلی97138107170211کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
محبوبههاشم پور محمد آباد97138107170213کاردانی حرفه ای گریم1399/04/31
سعیدیزدان دوست97138107170217کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
مهسایونس زاده97138107170218کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
اردشیرآذرباد97138107170219کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
زهرااسمعیلی قلعه نوئی97138107170220کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
مجیدآقا محمدی97138107170221کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
خوارزمایمانی فرد97138107170223کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
خسروایمانی فرد97138107170224کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
بهارهبذرگر97138107170225کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
حسنبرزگرزرمهر97138107170226کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
حسینعلیبرهود97138107170227کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
سعیده ساداتبیضائی97138107170229کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
جوادپابیژراد97138107170230کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
علی عسگرپاشائی دستجردی97138107170231کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
مریم ساداتپاک دلان97138107170232کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
سعیدپاک فطرت97138107170233کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
مهشیدساداتپشگاه97138107170235کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
حسینترابی97138107170236کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
محمدصادقجامی97138107170237کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
رضاجعفری97138107170239کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
نویدجمشیدی97138107170240کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محسنجناب97138107170241کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
علیجنیدی97138107170242کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
انسیهجوکارحصارسرخ خراسانی97138107170243کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
نفیسهحاجی نژادمهاجر97138107170245کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
داودحسن پور97138107170246کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
ابراهیمحسین آبادی97138107170247کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
سعیدحسین شریف97138107170248کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
بی بی آسیهحسینی97138107170249کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
سیدمهدیحسینی97138107170250کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
سیدعباسحسینیان نسب97138107170251کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
مجیدحمیدی97138107170252کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/04/31
مریمدرسنی حصار97138107170254کاردانی حرفه ای گریم1399/04/31
نرجس ساداتذاکری97138107170256کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
محمدرضارحمانی97138107170257کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مجیدزمانی اینچه کیکانلو97138107170262کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
محمدجوادزنگنه97138107170263کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مرتضیزنگنه صالح97138107170264کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/11/30
محمدرضاشافعی97138107170266کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محسنشاهسون97138107170267کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
بهرامشجاع97138107170268کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
علیرضاشیرازی97138107170271کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محمدصادق زاده97138107170272کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
محمودصادقی97138107170273کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
مهدیصالح زهی97138107170274کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/06/31
محمدرضاصحرائی فر97138107170276کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محسنصدیقی97138107170278کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
فاطمهعلائمی97138107170282کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
محمدفاتحی97138107170285کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محمدقدسی خواه97138107170286کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
فرشیدکوشا97138107170290کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
امینمحمدی97138107170292کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
زهرامرشدیان97138107170293کاردانی حرفه ای گریم1399/04/31
فاطمهمعمر97138107170295کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
سیدمرتضیموسوی حسن آبادی97138107170296کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
عباسمهدوی میلانی97138107170298کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مجتبیمهری حسین آبادی97138107170299کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
میلادمیرمحمدی قوژدی97138107170300کاردانی حرفه ای گریم1399/06/31
روح اللهنامنی97138107170302کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
رضانانی97138107170303کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
معیننجیب اکبرپور97138107170304کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
سیدابوالفضلنعمتی طوفال97138107170307کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/04/31
علی اکبرنیکوروش97138107170309کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
حمیدآدمیان97138107190001کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
سهیلاآراسته97138107190002کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
آرزوآرام رزق آبادی97138107190003کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
معصومهافتابی97138107190004کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
بابکاقابگی طرقبه97138107190005کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1399/04/31
هادیآهنگرمقدم کرمانی97138107190006کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
عزیزالهابراهیمی97138107190007کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
ریحانهاحمدی97138107190008کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1399/04/31
مجتبیاحمدی مروست97138107190009کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
سیدعباساسلوب97138107190010کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1399/06/31
محبوبهاسماعیلی نژاد97138107190011کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
احمدافراز97138107190013کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
عرفاناکبری97138107190016کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/06/31
حامداکبری اوغاز97138107190017کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
علیباغنوی97138107190021کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
یگانهبانژادعنبرانی97138107190022کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1399/04/31
جوادباوندی97138107190023کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1399/04/31
وحیدهبنی اسدی97138107190024کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
علیپاکدل97138107190026کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
محمودپسندیده97138107190027کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
معینپهلوان زاده رحیمی97138107190028کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/06/31
زهراتاجی97138107190029کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/06/31
سیدسعیدتدین97138107190030کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
الیاستقدیسی زاده97138107190031کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
یونستکاملی97138107190032کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
سمیراجاودانی عاقل97138107190035کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
فتح الهجاوید97138107190036کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
احسانجاویدیان97138107190037کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
رضاجناب97138107190042کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
علیجهانی نیا97138107190043کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
فاطمهچمنی97138107190044کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
زهرهچهکندی97138107190045کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1399/04/31
محدثهحجی داد97138107190046کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
سمانهحسین زاده97138107190048کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
وحیدحسین شریف97138107190049کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
سجادحسینی97138107190050کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1399/04/31
سیدهاشمحسینی97138107190051کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
صباحشمت فیض آبادی97138107190053کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1399/04/31
مصطفیحمیدی97138107190054کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
حواحیدری97138107190055کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1399/06/31
سیدعلیرضاحیدری چاه کبوتری97138107190056کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
فاطمهخاکشور97138107190057کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
مریمخانی97138107190058کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1399/04/31
زهراخانی97138107190059کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1399/04/31
سعیدخبازی97138107190060کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
کوثرخجسته باقرزاده97138107190061کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
مرتضیخدادادی سعدآباد97138107190062کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
علیخزاعی97138107190064کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1399/04/31
مهدیخورسندی استاد97138107190065کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
اسماعیلخیرماهی97138107190066کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
نسیبهخیری97138107190067کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1399/06/31
مجتبیداوری97138107190068کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
سیدسعیددلیری97138107190069کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
ابراهیمدوستی97138107190071کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
علیدهقان97138107190072کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
فاطمهدهقانپور97138107190074کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1399/06/31
سیدناصردهقانی محمد آباد97138107190075کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
امیرذوالفقاری97138107190076کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
علیرضاراستین97138107190077کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1399/04/31
علیرضاپور97138107190079کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
معصومهرضائی اوندری97138107190080کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1399/04/31
مهدیریحانی مقدم97138107190082کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
حمیدزارع زاده مهریزی97138107190083کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
زهرازاهد کلاته97138107190085کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
ابوالقاسمزنده جانی97138107190086کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
رجبعلیساقی97138107190088کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
ساراسام97138107190089کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
مهدیسحابی97138107190090کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
ساجدهسلطان آبادیان97138107190093کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
فریدهسلیمی ثانی یدکی97138107190096کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
آرزوسویزی97138107190097کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
طیبهشاکری چنار97138107190098کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
افشینشجاعی نسب97138107190099کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
هنگامهشریف نژاد97138107190100کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
مجیدشریفی نجف آبادی97138107190101کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
جوادشفاعی97138107190102کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
مهدیشکوری97138107190103کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
محمدرضاشهابی رکنی97138107190104کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
زهراشهسوار97138107190105کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
حسینصالحیان97138107190107کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
قاسمصبوری97138107190108کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1399/06/31
رزاصدری97138107190109کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
سیدعلیصنعتی شرقی97138107190110کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
زهراطبسی97138107190112کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
وحیدظفر باقرپور97138107190113کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
زهراعابدی97138107190115کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
جعفرعباسی مشهد ریزه ئی97138107190116کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1399/04/31
مصطفیعبدالهی97138107190117کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
زهراعبدی97138107190118کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
حمیدعرفانی97138107190120کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
محسنعرفانی97138107190121کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
امیرعرفانی جاهد97138107190122کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
حسنیعرفانی قیطانی97138107190123کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
علیعرفانیان واثق97138107190124کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
الههعصاری97138107190125کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1399/06/31
جلالعطاردی97138107190126کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
محرابعیدی97138107190127کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1399/04/31
مسعودغفوریان97138107190128کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
محمدحسنغلامی97138107190130کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
آرزوغلامی باغستان97138107190131کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
آرزوغلامی حصاری97138107190132کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
غلامعلیغلامی زارع97138107190133کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
مهریفخریه97138107190134کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
معین رضافرخنده97138107190135کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
احمدفروزان97138107190136کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
رضافروزنده97138107190137کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
فرهادفلاح مهرجردی97138107190138کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
امیرفیروزی97138107190139کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1399/04/31
میرزا محمدقاسمی97138107190140کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
سودابهقاصد نظامیان97138107190141کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
حسنقدیمی97138107190142کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
علیقربانی97138107190143کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1399/04/31
محمدقربانی موشکی97138107190145کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1399/04/31
حمیدقره داشی97138107190146کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
احسانقمریان97138107190147کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
طاهرهقناعت طلب قوچان97138107190148کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
حسینقنبری97138107190149کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
ابوالقاسمقنبری97138107190150کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
سیدحسنقوامی طرقی97138107190151کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
معصومهکاظمیان97138107190156کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
مهرانکریمان خراسانی97138107190157کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1399/04/31
محمدجوادکریمی97138107190158کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1399/04/31
محمدهاشمکوشا97138107190159کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
محمودگلچین97138107190161کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1399/04/31
محمدلوشابی97138107190162کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
تکتمماریانی97138107190163کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
مجیدمالکی97138107190165کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
امیررضامجاورنیا97138107190167کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
هادیمحدثی فر97138107190168کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
محمدمحمد پور97138107190169کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
شهریارمحمدتقی زاده97138107190170کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
مرتضیمحمودی97138107190173کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
صادقمختاری97138107190174کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1399/04/31
فاطمه ساداتمدنی97138107190175کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی1399/04/31
مرتضیمرادی97138107190176کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
فرزانهمردان پورفریمان97138107190177کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
محمدمیثممسرور97138107190178کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
سعیدمسعودی97138107190179کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
حمیدمسلمی شاندیز97138107190180کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
علیمظلوم97138107190181کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1399/04/31
مبینامعتمدی نژاد97138107190182کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
زهرامعدل رهنما97138107190183کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری
حسنمعینی فیض آبادی97138107190184کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
زینبملائکه نیکوئی97138107190186کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
حسنملکی97138107190187کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
فاطمهمنظم جنگ97138107190188کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
محسنمهدوی97138107190189کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
سیدمحمدمهدیان97138107190190کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
ابوالفضلمهماندار97138107190191کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
سیده مریممیرشاه ولایتی97138107190193کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
محسنمیرعلی97138107190194کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
فرزانهناصری97138107190195کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
زهرانامجو97138107190196کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
جوادنجف زاده ضیاءالدینی97138107190197کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
حسیننجفی مقدم97138107190198کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
امیرمحمدنصیریان97138107190200کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
فاطمهنظارتی قوچانی97138107190201کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
ریحانهنظری97138107190202کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
مهدینظیف کار97138107190203کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
حسننعمتی97138107190204کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
زهرانیرومند97138107190208کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
زکیهنیکفرجام97138107190210کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
محمدواحدی97138107190211کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
سیده ملیکاوارسته عسکری زاده97138107190212کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
جوادوحدتی97138107190213کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
سیدحسینهاشمی راد97138107190214کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
فاطمههنرمند97138107190215کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
مصطفییاوری نژاد97138107190216کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
مهدیهیزدپور97138107190217کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
علییعقوبی97138107190218کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
محمدصادقاحمدزاده قناد97138107190220کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
زهراآزادواری97138107190221کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
حمیداستوار97138107190222کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
کاظماسدی زاده97138107190223کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
محدثهاسلامی97138107190224کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
سیدپوریااسماعیل زاده97138107190225کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1399/04/31
مهراناکبری دافساری97138107190226کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
حسامباقریان قناد97138107190228کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
زهرهبهبودی کلات97138107190229کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
محمدپردلی97138107190230کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
روح الهپسندیده97138107190231کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
علیجلیلی فر97138107190233کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1399/04/31
نرگسجمالان ابرده97138107190234کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1398/11/30
حسیندانا97138107190235کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
علیرضاحسین آبادی97138107190236کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
حسینخدادادی97138107190238کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
حسنخدادادی97138107190239کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
محمودخرمی پور97138107190240کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1399/04/31
جوادخزاعی97138107190241کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
ملیحهخورسند پرهیزکار97138107190243کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1400/06/31
عفتدلیریان مقدم97138107190244کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
مسعودزبری97138107190247کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1398/11/30
محمدزمردی ظریف97138107190248کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
وحیدسلطانی97138107190250کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
بهارهشادنایی97138107190252کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
میلادصیقل زنان مشهدی97138107190253کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
محمدعلیعباس زاده97138107190254کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1399/04/31
کوثرعباسی97138107190255کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/06/31
سعیدعرب تیموری رزانی97138107190256کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
محمدعلی پور مقدم97138107190257کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
فاطمهعلیجانی97138107190258کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
رامینغیور97138107190261کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
ارسلانفرخی خشت97138107190262کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
سیدمحسنکاتبی97138107190264کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
زینبکاری97138107190265کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
محمدرضاعبدی97138107190267کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1398/11/30
محمدمحمودی97138107190268کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
حسینمرادیان97138107190269کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
فاطمهمهلوجی97138107190270کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
مائدهنورانی97138107190272کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
سیدسعیدوارسته حسینی نژاد97138107190273کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1398/11/30
علیهاشم آبادی97138107190274کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1399/04/31
محمداحمدی97238107170002کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک1399/11/30
فاطمهآذریان97238107170003کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
سیدعلیاسلامی97238107170004کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/04/31
مهدیاسلامی شهربابک97238107170005کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
مهدیافضل زاده97238107170007کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
فاطمهاکبری کارگر97238107170008کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1400/04/31
محمدجوادالماسی97238107170011کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1400/04/31
حسینامیری97238107170012کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
زهراامینیان97238107170014کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
سیده تکتمایزانلو97238107170015کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/11/30
زهراایزدی زو97238107170016کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
امیرحسینباباخانی97238107170017کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
امیرباوندی97238107170018کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
مهسابراتی نژاد97238107170021کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
جلیلبرجی97238107170022کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
محمودبرومند97238107170023کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
الههبهادری مقدم97238107170024کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/11/30
محمدتقیبهشتی97238107170026کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
علیبهمنی سرچشمه97238107170027کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/06/31
محمدپاویرپور97238107170028کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
امینپورتیمور97238107170029کاردانی حرفه ای روابط عمومی1398/06/31
باقرتشکری ابوالقاسمی97238107170032کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
حمیدتقی زاده97238107170034کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
علیجاودانی کیهان97238107170036کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/11/30
امیرجعفرنژاد97238107170037کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
ملیکاجلالیان یزدنژاد97238107170039کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
سعیدجلائیان بخشنده97238107170040کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/04/31
مهلاحاجی پور بدرآبادی97238107170043کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/11/30
آرزوحاجی پورزشکی97238107170044کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
محمدحسینحسن زاده باقری97238107170045کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
حانیهحسین زاده شاد97238107170046کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
سحرساداتحسینی97238107170047کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
فاطمهحشمتیان97238107170048کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/11/30
محمدحیاتی مطلق97238107170049کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
سیدعمادحیدری یزدی97238107170052کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/11/30
علیخالق نیای رشخوار97238107170053کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
کاظمخالقی97238107170054کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
مرتضیخاندان فخرآبادی97238107170055کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
نویدخبیری نوغانی97238107170056کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/11/30
محمدباقرخجسته97238107170057کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
یوسفخلوصی97238107170059کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
مهدیخوشروی دربند97238107170062کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
محمدمهدیخیاط97238107170063کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
محمددهقان97238107170066کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
محسندهقان97238107170067کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
علیدهقان97238107170068کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
حسیندهقان97238107170069کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
احساندهقان نیری97238107170070کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
محیارخشانی97238107170071کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/11/30
محمدباقررستمی97238107170072کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
غلامرضارضادادی97238107170073کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
جوادرضائی97238107170074کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
مسعودرمضانی97238107170077کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/11/30
ساجدهروان بخش97238107170078کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
زهرارهگذری97238107170079کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
غلامحسینریاضی97238107170080کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
فائزهزنجانی طبسی97238107170083کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1398/11/30
زهرازهدی97238107170084کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
مرتضیژیان فیض آباد97238107170086کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
سیده ملیکاسادات شکوهی97238107170088کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
احسانسبحانی97238107170091کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
علی رضاسرآسیائی97238107170094کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
حمیدرضاسیدی قوچان عتیق97238107170096کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
عاطفهسیف97238107170097کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1399/11/30
فاطمهشافعی97238107170098کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
مهلاشجاع97238107170099کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
امیدشریفی97238107170101کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
مجیدشمس زاده97238107170102کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
بتولشیرآل محمد97238107170103کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
سهیلاصادق97238107170105کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
الههصادقی مود97238107170106کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
رؤیاصهبائی زارعی97238107170109کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
سیده پرنیانضیافتی فهمیده ثانی97238107170110کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
حسنطیبی97238107170111کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
امینظهوریان مفتخر97238107170112کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
مریمعارفی97238107170114کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
فریدونعامل محرابی97238107170115کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
مهدیعباسی97238107170116کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
مجتبیعبدی شاندیز97238107170117کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
مجتبیعرفانیان آجیل کار شوخ97238107170118کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
زینبعزیزی97238107170119کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
النازعلیپور97238107170120کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
محمدعلیعلیزاده97238107170121کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
آمنهعلیزاده97238107170122کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/04/31
سحرغضنفری97238107170123کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/11/30
فاطمهغفورزاده97238107170124کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/11/30
فاطمهغفوریان رمضان97238107170125کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
الهامغفوریان رهائی یزد97238107170126کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
نفیسهغلامی اوارشک97238107170127کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
غزلغیرتمندان سرابی97238107170128کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
النافخری97238107170129کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1400/06/31
حسنفکورائی97238107170130کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
رسولقالیبافان بیلندی97238107170133کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
ساراقراول97238107170134کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
مجتبیقربانی97238107170135کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/11/30
سمانهقربانی مینائی97238107170136کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
نسرینقشلاقی97238107170137کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1399/11/30
فاطمهقمریان97238107170140کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/11/30
سیدعباسقنبری97238107170141کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
یاسرقندهاری جوان97238107170142کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
بی بی زهراکاظمی بایگی97238107170144کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
جوادکریم نیا خلیل آباد97238107170145کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
مصطفیکریمی الیاتو97238107170146کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1400/06/31
زهراکلیمی97238107170147کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1398/11/30
امیدکیان منش97238107170148کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
فاطمهلبافیان97238107170151کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
سیدمهدیمحققی تبادکان97238107170155کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
زهرامحمدخانی97238107170156کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
ابراهیممحمدنیا97238107170157کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
بی بی مریممحمدی ابرده97238107170159کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
معصومهمحمودی97238107170161کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
جوادمحمودی97238107170162کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
عاطفهمرزیار97238107170163کاردانی حرفه ای گریم1400/06/31
حسنمساحتی منظری97238107170164کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
سیدحسینمعصوم کنگ علیا97238107170166کاردانی حرفه ای گریم1400/06/31
اسماءمنصوری علی آبادی97238107170169کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
فرحنازموافق97238107170170کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1399/11/30
سیدسجادموسوی نژاد97238107170171کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
ثمانهموسی زاده97238107170172کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
سیداحمدمهتدی97238107170174کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
هادیمهدیان اجقان97238107170175کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
یاسمینمهرافروز97238107170176کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/11/30
خدانظرندیم سلطان آباد97238107170178کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
مهنازنوائی97238107170179کاردانی حرفه ای خبرنگاری1399/06/31
محمدعلینوری97238107170181کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
زهرانوری شفیق97238107170182کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری1400/04/31
نیکتانوعی97238107170183کاردانی حرفه ای گریم1399/11/30
فاطمهنیازمندمقدم97238107170184کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/06/31
ملیحهنیازی ممرآبادی97238107170185کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/04/31
محمدمهدییزدی سابق97238107170188کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/06/31
زهرایوسف زاده97238107170190کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/06/31
علی اکبرآخوندی محمود آبادی97238107190002کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
مرجانهابراهیم زاده عبس آباد97238107190003کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
بلالابراهیمی97238107190004کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
محمدعلیاحمدی97238107190005کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
شیمااکبرپور97238107190007کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/11/30
محمدتقیامیرخانیان97238107190008کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
محسنباروط کوب97238107190009کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
محمدبازدار97238107190010کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
امیربراتی مقدم97238107190011کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
پریسابرجی97238107190012کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
احمدبهمدی97238107190013کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
محمدبهنابادی97238107190014کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/11/30
حسینترابی97238107190016کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
مسعودتقدیمی97238107190017کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
معصومهتیموری97238107190018کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
محمدحسینجلالی97238107190019کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1398/11/30
سیدجوادجواد پور97238107190020کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
عبدالهحافظی پور97238107190021کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
سیدمجتبیحسینی97238107190023کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
سیدامیررضاحسینی97238107190024کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
سیدرضاحسینی97238107190025کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
ثمینحقیر97238107190026کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/11/30
زهراخدادادی نژاد97238107190027کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
رضاخدائی97238107190028کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/06/31
سیدمجیدخسروانی شریعتی97238107190029کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
عاطفهخلخالی97238107190030کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
علیرضادرودگر شهری97238107190032کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
نیلوفردهقان97238107190033کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/11/30
حسندهقان قلعه شیری97238107190034کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
سیدمجتبیذبیحی97238107190035کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/06/31
سجادرشیدی97238107190036کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
عزتزارعی97238107190039کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
محمدرضازرگداز97238107190040کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
بشیرسپاهی97238107190041کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
محمدسعیدی97238107190042کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
سحرسلیمان پور97238107190043کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/11/30
ابوالفضلسلیمانی97238107190044کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
حسنسلیمانی97238107190045کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
محمدحسینشایسته فرد97238107190046کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
جلالشرقی فریمانی97238107190047کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
هادیصادقی فریز97238107190049کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
علی اصغرصالحی خاکستر97238107190050کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
سهیلاضیائی97238107190051کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/04/31
سکینهعباس زاده خلیل آباد97238107190052کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
علیعباسی97238107190053کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
تکتمعلی دوست97238107190054کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
زهرافاتح97238107190056کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/11/30
زهرهفخری97238107190057کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
الیاسفروهر97238107190059کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
سیدمحسنفیضی جاغرق97238107190060کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
سیدمحمدقانعی97238107190062کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/06/31
میناقشونی97238107190063کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
مریمکبیر97238107190065کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1399/11/30
سیدمحمدکنعانی97238107190068کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
سیدمهدیمجیدی بهابادی97238107190069کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
حمیدرضامحرابی97238107190070کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
جوادمحمدیان97238107190071کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
نفیسهمصلائی97238107190072کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
سیدمحمدموسوی97238107190073کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
زهرامیری97238107190075کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
محمدرضانیکخو97238107190076کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
ناصرنیکدل97238107190077کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
رضاولی روح97238107190078کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/04/31
سیدمهدیهاشمی97238107190079کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
حسنیعقوبی97238107190080کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/04/31
محمدکاظمابراهیم زاده رادکانی98138107170003کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/04/31
فرزانهابراهیمی98138107170004کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
احمدابراهیمی عرفانی98138107170005کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
حسیناحمدی98138107170006کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
امیراحمدی98138107170007کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
سیدمیلادآزاد98138107170011کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
حسیناسدی98138107170013کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
محمدرضااسدی نیا98138107170014کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/11/30
کمیلاسکندری نیت98138107170015کاردانی حرفه ای گریم1400/11/30
سینااسکندریان انجشش98138107170016کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/06/31
مهدیاسماعیلی98138107170017کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
حسناسماعیلی98138107170018کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
مینااسماعیلی زاده شورک حاجی98138107170019کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
علیرضااسیائی98138107170020کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
مهنازاصغری98138107170021کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
مریماصغری98138107170022کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
رقیهاصغری فراجرد98138107170024کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
امیناعتبارفریمانی98138107170025کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/04/31
محموداکبریان بقمچی98138107170027کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
آیلارامیربنانی98138107170030کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
سیدمهردادامیرکلالی98138107170031کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/04/31
کیانوشامین الرعایا98138107170032کاردانی حرفه ای گریم1400/06/31
فائزهامینی98138107170033کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
حسینآهنگی98138107170034کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
حوریهایوانیان98138107170036کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1400/04/31
علیبابائی پور98138107170038کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
فاطمهباقرزاده98138107170040کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
علیبخشیده سودخری98138107170044کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
علی اکبربلوچی98138107170047کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
مهدیبلوکی98138107170048کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
سعیدبنائیان تلکی98138107170049کاردانی حرفه ای گریم1400/04/31
علیبیابانی کلاته احمد98138107170050کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
فاطمهبیاتی98138107170051کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
الههپاکیزه حسین آبادی98138107170053کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
زهراپری رخ کوران ترکیه98138107170054کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/06/31
محمدرضاپیوندی جهان آبادی98138107170057کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
داودترابی98138107170058کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
محمدعلیتروال98138107170059کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
وحیدتقوی آبکوه98138107170060کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
مهنازتیرانداز98138107170064کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
علیجلیلی مشرف مشهدی98138107170066کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
نگارجمالی98138107170068کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
ناهیدجانقربان لاریچه98138107170070کاردانی حرفه ای گریم1400/04/31
زهراچراغی فارمد98138107170072کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
سیدحسینچمن پرا98138107170074کاردانی حرفه ای گریم1400/06/31
رضاحاج شمسائی98138107170075کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
مهساحاجی ابراهیمی98138107170076کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
طیبهحداد98138107170078کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
بهزادحدادی پور98138107170079کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
سیدایمانحسینی98138107170080کاردانی حرفه ای روابط عمومی1399/11/30
سیده زینبحسینی98138107170081کاردانی حرفه ای گریم1400/04/31
سید ابوالفضلحسینی نامی98138107170085کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
عزیزالهحضرتیان عزیزی98138107170087کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
آرزوحمیدی دربندی98138107170088کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
مرتضیحیدری98138107170089کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
بهمنخارائی98138107170090کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
محمدرضاخاکپور98138107170091کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
کمیلخاکپورکوشه98138107170092کاردانی حرفه ای گریم1400/06/31
مرتضیخداشاهی98138107170094کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
محمدخداشاهی98138107170095کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
ملیحهخسروی98138107170098کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
حسینخسروی98138107170099کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
هماخوشبین98138107170101کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
الههدادفر98138107170104کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
ستارهدلیر98138107170107کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1400/04/31
زینبدلیر98138107170108کاردانی حرفه ای گریم1400/04/31
روح الهدلیربلقور98138107170109کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
احمدده اربابی98138107170111کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
پرستوراهی98138107170113کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
سیده فاطمهرجائی98138107170115کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
زینبرحیمی98138107170116کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1401/04/31
لیلیرحیمی آق کمر98138107170117کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
محسنرحیمی عنبران98138107170118کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
حمیدرضارضائی98138107170119کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
سیدهادیرضائی مهر98138107170120کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
حمیدرضارمضانی98138107170121کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
حانیهرنج کش98138107170122کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/11/30
حسینرنگ آور98138107170123کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
زینبزارعی98138107170125کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
علیزارعی98138107170127کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
محمدزائرنیا98138107170130کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
علیرضازکی نژادفرد98138107170131کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
محدثهسالاری98138107170133کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
سحرسالخورده98138107170134کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
رامینرادکیا98138107170136کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
ثریاسروری98138107170137کاردانی حرفه ای گریم1400/06/31
ربابهسعیدی98138107170138کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
علیرضاسلحشورکلات98138107170139کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
حسینسلیمانی نژاد98138107170143کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
سیداحمدسیدی نسب98138107170144کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
هادیشایگان مقدم98138107170145کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
جوادشریف زاده98138107170146کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
حسینشفائی طرقی98138107170148کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
علیرضاشهابی98138107170150کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
حسینشیردل98138107170153کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
علیصابری98138107170154کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
بهمنصاغری98138107170155کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
مریمصباغ کلات98138107170156کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
محمدصبوری شرق98138107170158کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
اسماءصفائی98138107170159کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
صفاصلواتی98138107170161کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1400/04/31
حسینعلیطالبی98138107170163کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
روح الهطاهری98138107170164کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
رضاعامل کوشک98138107170167کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
المیراعباسی98138107170168کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
حامدعبدالهی98138107170169کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
مهساعسکری98138107170171کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1400/06/31
مهساعسگری98138107170172کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/06/31
فاطمهعلی پور98138107170175کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
جوادعلی زاده شهرستانک98138107170176کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
زهراعلیزاده98138107170178کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
معصومهعمادالدین98138107170179کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
راحلهعنابستانی98138107170181کاردانی حرفه ای گریم1400/04/31
همتاغروری98138107170182کاردانی حرفه ای گریم1400/04/31
فاطمهغلامی98138107170184کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/06/31
محسنغلامی98138107170185کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
فرشتهفارسی98138107170186کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
حامدفارسی98138107170187کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
امیرمسعودفضائلی راد98138107170190کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/06/31
مهتابفغفورمغربی98138107170191کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1400/04/31
قاسمفلاح زیبد98138107170192کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
منافنائی دلالان98138107170193کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/06/31
حسنفیضی98138107170196کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
نفیسهقادری98138107170198کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1400/04/31
محمدرضاقاسم زاده سیگاریان98138107170200کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
علیقاسمی98138107170201کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
هادیقاسمی98138107170202کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
مجتبیقربانی98138107170203کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
زهراقره ای98138107170204کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
سیدابراهیمکریمی اکبرزاده98138107170209کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
زهرهکهندل98138107170212کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
مرتضیگلی98138107170214کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
فاطمهلاله98138107170215کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1400/04/31
بهراملعل علیزاده98138107170217کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/11/30
ملیکالنگری98138107170218کاردانی حرفه ای عکاسی خبری1400/04/31
تقیمحبی فر98138107170219کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
زهرامحمدپور98138107170220کاردانی حرفه ای گریم1400/04/31
سعیدهمحمدی تبار98138107170222کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
فاطمهمحمودیان98138107170223کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
محمدمرادی کرمانی98138107170224کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
امیدمربی98138107170225کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
حسنمزدور98138107170226کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
امینمظلوم پایهان98138107170228کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
علیرضاملائکه سقا98138107170232کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
محمدتقیمنصوری98138107170233کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
سیدمهدیموسوی طرقی98138107170234کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/04/31
علیمولائی98138107170235کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
نیمامهاجران98138107170236کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1399/04/31
مصطفیمهدوی ارفع98138107170237کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
مریممهذب ترابی98138107170239کاردانی حرفه ای گریم1400/04/31
محمدمیرزائی98138107170240کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
امیرمیرزائی98138107170241کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
ابوالفضلنداف بشرویه98138107170244کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
سعیدنظری98138107170245کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
نفیسهنعمتی98138107170246کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
محمدجوادنوباغی98138107170247کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/06/31
محمدجوادابراهیمی کاریزسوخته98138107190001کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
ملیحهاحمدنیا98138107190005کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
مجتبیاحمدی خانقاه98138107190006کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
مجتبیاحمدی راد98138107190007کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
حمیدآرین مهر98138107190009کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
کاظماسداله قشقائی98138107190010کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
صارماسدی98138107190011کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
زینتاصغری فراجرد98138107190016کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
حمیداعلم صمیمی98138107190017کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
محدثهاعلم عصمتی تبریز98138107190018کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/06/31
فاطمهافشاران مشهدی98138107190019کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
حامدافضل نیا98138107190020کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
احمداقبالی مقدم98138107190021کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
سمانهالهام98138107190026کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
رؤیاامامی98138107190027کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
علیرضاامجدی زاده98138107190028کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
ایمانامیری98138107190029کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
رضااندیشمند98138107190030کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
قاسمانوری قشرباطی98138107190031کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
حمیدرضاآنی98138107190032کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
رسولاوغازی98138107190033کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
مهدیایروانی98138107190035کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
خشایارایمانی فرد98138107190037کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
مریمبا ادب شهن آبادی98138107190038کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
عرفانبابائی98138107190039کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مسعودباقری98138107190040کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
حامدباوندی98138107190042کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
علیبشیری98138107190047کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
علی اصغربنائی98138107190050کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
سمیهبوستانی98138107190051کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
صادقبهادر98138107190052کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
مهشادبهاگیر98138107190054کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
حمیدبهبودی98138107190055کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
داوودبیابانی98138107190056کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
زهرابیات98138107190057کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مهدیپاداش98138107190060کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
الهامپارسا98138107190061کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
اعظمپارسا98138107190062کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مریمپارسا98138107190063کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
محمدوحیدپورموسی98138107190064کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
سعیدپوریان98138107190065کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
علیتاجور98138107190067کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
مجتبیترکانلو98138107190068کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/11/30
سحرتفضلی98138107190069کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
محمودتقوی بجنوردی98138107190070کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
یحیاتوکلی98138107190071کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
محمدرضاتوکلی مقدم98138107190072کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مهدیجباری98138107190075کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
سمانه ساداتجعفریان کلات98138107190079کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
اعظمجلیلی رحمتی98138107190082کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
محمدجمال سیستانی98138107190083کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسینجناب98138107190084کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مجیدجهان98138107190085کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مهدیجهان زاده98138107190086کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
محمودچمانه کردار98138107190088کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
نجمهچوپان98138107190090کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مرتضیچیت گر98138107190091کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
طاهرهحاجی نعمان98138107190094کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/06/31
جعفرحاصل خواه ابقه ئی98138107190095کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
مهدیحافظ شیری98138107190096کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حمزهحجازیان حسنقه98138107190097کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
محمدحسینحسن زاده98138107190098کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
سیدرضاحسن زاده جزین98138107190099کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/06/31
مهدیحسین زاده98138107190100کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
سیدامیرحسینی98138107190102کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
ابوالفضلحشمتی98138107190105کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
علیرضاحق وردی لو98138107190107کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1399/11/30
حسنحکیمی98138107190109کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
ابراهیمحیاطی98138107190111کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسنحیدری98138107190112کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
مرتضیحیدریان مهر98138107190113کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
مائدهخادم98138107190114کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
زهراخاوریان98138107190115کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
لیلیخشباهمه راد98138107190117کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
آرتیناخلیل پور98138107190118کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
فاطمهخورسندی آقائی98138107190119کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1401/04/31
احمدخیری98138107190120کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
سوسنداعی فیض آبادی98138107190121کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
ابوالفضلدانا98138107190122کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
امیردلشادنوقابی98138107190123کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
مرتضیدلیری98138107190124کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
فاطمهدولتخواه لاین98138107190125کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
حسندهقان98138107190126کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
اسمعیلدهقان دوغائی98138107190129کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
جواددهقان منکابادی98138107190130کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
محمددهقان نیری98138107190131کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
زهراذوقیان98138107190132کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
جوادرایکا98138107190133کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
آمنهرجب زاده98138107190134کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1399/11/30
محمدرحمانی خلیل آباد98138107190135کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
حسینرحیمی بیمرغی98138107190136کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
ریحانهرزمجو98138107190138کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
جوادرسول خانی فیض آبادی98138107190139کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
مصطفیرضازاده98138107190140کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسنرضائی98138107190142کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
اعظمرضائی98138107190144کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مهدیرضوانی98138107190145کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
فریدونرمضان پورایدلیکی98138107190146کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
سعیدرمضانی مقدم98138107190147کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
نسرینروح آبادی98138107190149کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
فاطمهروحانی مقدم98138107190150کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/06/31
مرتضیروشن دل98138107190151کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
سیدمحمدرضارئیس الساداتی98138107190152کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
معصومه ساداترئیس زاده98138107190153کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
علیرضازارع98138107190154کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
مجیدزارع ابراهیم آباد98138107190155کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
مجیدزارع کاریزک98138107190156کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
سیدهادیزحمت کش98138107190157کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
زهرازمانیان ندافان98138107190158کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
محمدصادقزندیه98138107190159کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
سیدعلی اصغرزهرائی خوافی98138107190160کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مجتبیژیان سلاخان98138107190161کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
سیده حانیهسادات سلمانی98138107190162کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/06/31
حسنعلیساقی98138107190164کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
علیرضاسالاری98138107190166کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
میثمسپهری مقدم98138107190167کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
ابراهیمسعادت پور98138107190168کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
یاسمینسلیمی98138107190169کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/06/31
زکیهسنائی راد98138107190170کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/06/31
ایلیاسهرابی98138107190171کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
ساراسیدآبادی98138107190172کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/06/31
امیرسیدی98138107190173کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
علیشارکی98138107190174کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
حسنشایسته98138107190175کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
رضاشایسته98138107190176کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسینشریعت گراخکی98138107190177کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1401/04/31
میناشریعتمداری تهرانی98138107190178کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
محمدرضاشریفی نسب98138107190179کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
سمانهشفازاده98138107190180کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
مصطفیشکارچی98138107190181کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسنشکوهیان98138107190184کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
رضاشهابی98138107190185کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حجتصابر98138107190186کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
مهنازصبورمقدم98138107190187کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
سیدمجیدصدیقی نوغانی98138107190191کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
سیدوحیدصدیقی نوغانی98138107190192کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
محسنصفائی مهنه98138107190193کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
زهراصفرزاده98138107190194کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
ابوالفضلصفوی98138107190195کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/06/31
جوادطلوع98138107190197کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
زهراطوسی نژاد98138107190198کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/06/31
گل محمدطیبی98138107190199کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
مهدیظفرغلامی98138107190200کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
مرتضیعاطفه دار98138107190201کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مهدیه ساداتعاقبت خواه98138107190202کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
مرتضیعامری98138107190203کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسینعبداللهی98138107190205کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
ابوذرعبداله زاده مهنه98138107190206کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
سعیدعبدی نیا98138107190207کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
علیرضاعدالتی راد98138107190208کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسنعرب خانی98138107190209کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسینعرب نظرگاه98138107190210کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
محمدرضاعرفانی جاهد98138107190212کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
حسنعرفانی جاهد98138107190213کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
منصورهعرفانی عربی زاده98138107190214کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
هادیعزیزی98138107190215کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
حمیدرضاعظیمائی98138107190216کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
علی رضاعلوی یار98138107190217کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
ملیحهعلیزاده98138107190219کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
احمدغلامی98138107190221کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
غلامرضافخریه98138107190222کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
علیفدائی98138107190223کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
محمدمهدیفرمهین فراهانی98138107190224کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
فرهادفریزی کرمانی98138107190225کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
سعیدفقیهی موحد98138107190228کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسنفلاح98138107190229کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
مهدیفلاح98138107190230کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
علی رضاقاسمی دوست98138107190232کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1400/04/31
مهدیقاسمی منش98138107190234کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/06/31
نیلوفرقاسمی میل کاریز98138107190235کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/06/31
مهدیقائمی کرمانی98138107190236کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
مهدیقدمیاری98138107190237کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسینقرائی ابراهیم آبادی98138107190238کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
رضاقرائی اصل98138107190240کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
احمدقلی زاده98138107190241کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
مرجانقلی زاده طرقدری98138107190242کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
محدثهقلی نیا98138107190243کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1401/04/31
مصطفیقنبری جامی98138107190244کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
محسنقندالی98138107190245کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
جوادکاشی تقی زاده98138107190246کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
قاسمکاظمی زاده98138107190247کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
احمدکردی98138107190248کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
مصطفیکرمانی98138107190249کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
فریدونکریمی98138107190250کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
محمدحسینکلانتر98138107190251کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
آیلارکهنسال98138107190252کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
حسینلطف علی خانی98138107190254کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
محمودلطفی حسن آبادی98138107190256کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
محمدحسینمحبی نژاد98138107190259کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسینمحمدامینی98138107190260کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
جوادمحمدپناه98138107190261کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
سیدامیرمحمدپور98138107190262کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
نغمهمحمدزاده98138107190264کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
رضامحمدنظری98138107190266کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
غلامرضامحمدی98138107190267کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/06/31
سیدمرتضیمحمدی98138107190268کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
زهرامحمدی98138107190269کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مجتبیمحمدی پناه98138107190270کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
محمدمحمودی98138107190271کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
امیرمروج98138107190275کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
مجتبیمستمند98138107190278کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
نسرینمسکین98138107190279کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
امیرمحمدمشکوه رضوی98138107190280کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/06/31
نازنینمطیع امیری98138107190282کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
مصطفیمعصومی شهری98138107190284کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
اشرفمعینی فر98138107190285کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
مسعودملائی98138107190288کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/06/31
داودملک جعفریان98138107190289کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
محمودملکی افین98138107190290کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
میلادمنصوری ترشیزی98138107190291کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
هاشمموسوی فقیه98138107190293کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
مهدیمهدوی صابر98138107190294کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
زهرامهدوی صفت98138107190295کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
سیدامینمهدوی مقدم98138107190296کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
محمدمهرخانی98138107190297کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
معصومهمیرانیان98138107190298کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
عادلهمیرزاسروری98138107190299کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
ناصرناجی98138107190300کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسنناصری زاده98138107190301کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
لیلاناطقی چمن آباد98138107190302کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
سیدعلینجاتی حسینی98138107190304کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/06/31
مرتضینجارخداترس98138107190305کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
علیرضانخعی98138107190307کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
علی اکبرنظامدوست98138107190308کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
راضیهنظری شاندیز98138107190311کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حسیننمازی98138107190313کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
آمنهنورانی98138107190315کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
حسننوروزی98138107190316کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
فاطمهنوفرستی98138107190318کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
رضاواحدی حیدریان98138107190319کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
فرانکوحدت98138107190320کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/04/31
حسنوحیدی98138107190321کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
حمیدهوحیدی آذرکانی98138107190322کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/04/31
عباسوظیفه دان98138107190323کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
حسنوکیلی98138107190325کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
بی بی حوره النساءهاشمی98138107190326کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
علی اصغرهوشمند98138107190327کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
فاطمهیاوری98138107190328کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
تکتمیعقوبی98138107190329کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/04/31
علی اکبریوسف آبادی98138107190330کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
علیابراهیم نژادمنظری98238107170002کاردانی حرفه ای خبرنگاری1401/04/31
محمدابراهیمی98238107170003کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/11/30
کورشاحمدی98238107170004کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/11/30
علیآذره گر98238107170007کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
ابوالفضلآزادنیا98238107170010کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
عیسیاسلامی نژاد98238107170012کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/11/30
زهرهانتظاری زارج98238107170013کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
علیباقریان98238107170015کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/11/30
مهریبلبل98238107170016کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
سعیدبهادری مایوان98238107170017کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/11/30
عباسبهشتی98238107170018کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/11/30
مریمبهمن98238107170019کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
مهنازتاجی شرامین98238107170020کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/11/30
جوادجعفری98238107170021کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/11/30
احمدرضاجغتائی98238107170022کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
احمدجنگی98238107170023کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
کاظمجهانی98238107170025کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
یونسچمانه کردار98238107170026کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
مریمحسن زاده98238107170027کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/11/30
محمودحقیقی خیرآبادی98238107170029کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
احسانحیاطی98238107170030کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
مریمخدنگی98238107170031کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
علی اکبرخیاط زاده فهندری98238107170032کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
سیده مبینادادمند98238107170033کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/11/30
احساندربان مقامی98238107170034کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
محمدحسیندریائی98238107170035کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
موسیدشتبان98238107170036کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/04/31
حسیندلبانی98238107170037کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/11/30
روشنکرؤفیان98238107170038کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/11/30
علی اصغرزنگنه شهرکی98238107170041کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
قربانعلیسالار98238107170042کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/11/30
مجتبیسلطان محمدی کاخکی98238107170044کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/11/30
حبیبسلیمانی98238107170045کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
مریمشربت دار98238107170047کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
حسینشریف زاده98238107170048کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
سیدعلیرضاشفیع زاده بایگی98238107170049کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/11/30
علیشکفته98238107170051کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/11/30
حسینشهید98238107170052کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
احمدشهید98238107170053کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
مهدیشهید98238107170054کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
علیصدیقی پور98238107170056کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/11/30
محمدتقیطالبی حاجیکلائی98238107170057کاردانی حرفه ای تبلیغات1399/11/30
مهدیظریف گرمرود دادخواه98238107170059کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
مهریعزتی مقدم98238107170062کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/11/30
حسینعلی پور تقی آبادی98238107170064کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
تکتمعلی زاده حسن آبادی98238107170065کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
صادقعمارلو98238107170066کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
محمدحسینغفوریان صفارنیا98238107170067کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/11/30
مصطفیغلامی98238107170068کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/11/30
سیدحسینغیاثی98238107170069کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
محمدفاطمی98238107170070کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/11/30
فائزهفرامرز98238107170071کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
سارافروهی98238107170072کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/11/30
نرگسقلندری آلماجوان98238107170073کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/11/30
علی اکبرکریمی نیک98238107170077کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
نیلوفرکریمیان اقبال98238107170078کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
کیمیاکوکبی98238107170080کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
محمدرضامحمدزاده98238107170083کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
حسنمحمدی98238107170084کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
جلالمحمدی98238107170085کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
ابراهیممحمدی98238107170086کاردانی حرفه ای خبرنگاری1401/04/31
زینبمحمدیان98238107170087کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
عزتمرتضائی98238107170088کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
محمدجوادمرتضائی98238107170089کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
مرتضیمشمول98238107170091کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/11/30
محمدمطاع98238107170092کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
سحرمعین قفقازی98238107170094کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/11/30
امیدرضاملکی98238107170095کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
مهدیملکی98238107170096کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
سیدعباسموسوی حصاری98238107170097کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/11/30
علینباتیان یزدی98238107170099کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/11/30
ایماننیائی منش98238107170101کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
محمدنیک فرجام98238107170102کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
علیرضانیکوفطرت98238107170103کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
امیرمهدینیکوفطرت98238107170104کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
مصطفیواحدیان بوران98238107170105کاردانی حرفه ای روابط عمومی1400/06/31
محسنیحیی زاد98238107170107کاردانی حرفه ای خبرنگاری1400/06/31
محمدابراهیمیوسف آبادی98238107170108کاردانی حرفه ای تبلیغات1400/06/31
جوادیوسفی حسن آبادی98238107170109کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/06/31
جعفرخیابانی98238107190001کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
محمدرجب زاده98238107190002کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/11/30
معصومهچراغی فارمد98238107190003کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
زینبمحبی98238107190004کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
ساجدهرزاز98238107190005کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1400/06/31
مجیدعباسی98238107190006کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سمیهقربانی98238107190007کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
علیمعیری98238107190008کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
مهدیشاه محمدزاده98238107190009کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1400/11/30
سیده سمیهناصری98238107190010کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
مهدیامینی نیا98238107190011کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
سیدیونسریحانی شرق98238107190012کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
سیدعلیحلیمی98238107190013کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
علیرنج کش98238107190014کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
علیرضامنصوری صومعه بزرگ98238107190015کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
سیده مهنازحسینی98238107190016کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/11/30
مریمعلیکی98238107190017کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/11/30
میناابراهیمی فردوسی98238107190020کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
مائدهمهاجر98238107190021کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
زینبرسائی98238107190022کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
معصومه ساداتسیدموسوی98238107190023کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
اعظمنجف زاده تربتی98238107190024کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
گل نازبرادران توکلی98238107190026کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
سیده مریمموسوی حسینی زاده98238107190031کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
محدثهاعظم امیری98238107190032کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
سیاوشابراهیمی98238107190035کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1401/04/31
یاسمنقلم زن فنونی98238107190037کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
علیرضامحمدحسنی98238107190038کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1401/04/31
حامدمحتشمی پویا98238107190040کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
عاطفهقیصری98238107190041کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
مریم ساداتسعادت مند98238107190042کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
فاطمهعلائمی98238107190043کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1401/04/31
سیدعلیعلوی صدر98238107190044کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1400/11/30
محمدنوری98238107190045کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
رضاخورسندعلی محمدزاده98238107190046کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
مرتضیگوهری نسب98238107190047کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1400/11/30
رضاسالار98238107190048کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/11/30
جوادذاکری98238107190049کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
علیرضاحسن پور98238107190050کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
ساراچمن آرا98238107190051کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1401/04/31
یاسمنقلیزاده جمال آباد98238107190052کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
فاطمهرسولی راد98238107190053کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1400/11/30
حسینباقری98238107190054کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/11/30
مهدیزهدی98238107190055کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
مهدینوروزی98238107190056کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
سیدحمیدعظیمی معنویان98238107190057کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
مجیدشیرجان پور98238107190058کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
سیدحسیناحمدنژاد98238107190059کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/11/30
غزالهحجت پناه98238107190061کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
مسعودسلیمانی فر98238107190063کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
سیده یلداحسینی98238107190064کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1400/11/30
سیده الههحسینی98238107190065کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1400/11/30
نیمانجف زاده تربتی98238107190066کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1400/11/30
محمدنوروزی98238107190068کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
سیدمحمدحسینی98238107190069کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/11/30
مرضیهعباسی مشهدریزه ئی98238107190070کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
احساننظریان98238107190071کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری1401/04/31
سیدحمیدهاشمی98238107190072کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
احسانجودی98238107190081کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1400/06/31
سیدیحییرجائی98238107190100کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1400/06/31
علیابراهیمی99138107170001کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1401/04/31
عرفانآرام99138107170005کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1401/04/31
محمدرضاآرین اصیل99138107170008کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
مهدیاژدری99138107170009کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
سیدمحمداسحاقی99138107170010کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
مصطفیاسدالهی99138107170011کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
تقیاصیلی نژاد99138107170014کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
مرتضیایمانی دلوئی99138107170016کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
یونسباوفا99138107170018کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1401/04/31
جوادبراتیان خیرآبادی99138107170019کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
غلامعلیبنی حسینی99138107170020کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
امینبهنام فریمانی99138107170022کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
احمدبی باک99138107170023کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
سیدعباسپاکیزه یزدی99138107170025کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
محمدتوسلی99138107170028کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
یاسمنتوکلی99138107170029کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1401/04/31
هانیهتوکلی99138107170030کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1401/04/31
رضاثقفی99138107170031کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
جوادجعفرزاده99138107170032کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
حسنجلالی99138107170034کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
عمرانجلالیان یزد نژاد99138107170035کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
مهلاجیرفتی محمدآباد99138107170038کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
هادیحسنی چهکند99138107170045کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
سیدمحمدکاظمحسینی99138107170047کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
مجتبیحلمی سالاری99138107170050کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
فاطمهحیدری99138107170052کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
احمدحیدری99138107170053کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
عباسخاکسارشانعمتی99138107170054کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
بهارهخداشاهی99138107170058کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
فاطمهدانش99138107170066کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
حبیب الهدائمی کردیانی99138107170068کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
رضادهقان99138107170069کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
محمدباقرذوالفقاری99138107170071کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
علیراستی مقدم99138107170072کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
علیرحیمیان فرد99138107170077کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
علیرفائی نجاران طبسی99138107170082کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
جعفررنجبر99138107170084کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
مصطفیزینعلی99138107170092کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
داودشادکریق99138107170100کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
حسینشیبانی99138107170105کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
علیرضاصادقی99138107170107کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
ایمانصباغ99138107170108کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
مصطفیطحان مجد99138107170113کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
آدینه محمدطیبی99138107170114کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
زهراظفری فر99138107170115کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1401/04/31
زینبعابدینی زاده بیدگلی99138107170116کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
مهدیعباسی تاج الدین99138107170118کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
مهدیعطائی مروی لنگری99138107170123کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1400/04/31
سیدابوالفضلعلوی99138107170124کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
نویدعمادی99138107170125کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
علیعمرانی99138107170126کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
محمدرضاغفاریان ادبی99138107170128کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
محمدجوادفاتحی99138107170129کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
زهرهفرازی99138107170131کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
سمیهفرخی99138107170132کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
ایمانفروزان نیا99138107170133کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
سیدمحمدقریشی99138107170140کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
حسینکرمی99138107170146کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
زینبکسرائی99138107170147کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
محمدرضالک زائی99138107170150کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
زهراماهوان99138107170151کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1401/04/31
مارالمحمدزاده اینچه کیکانلو99138107170153کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1401/04/31
محمدمهدیمحمدی99138107170155کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
امیرمرادی99138107170158کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
سیده فاطمهمست علی99138107170159کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
امیدمعصومی99138107170164کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
علی محمدمعین فر99138107170165کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
محمدرضامعین قالی بافان99138107170166کاردانی حرفه ای تبلیغات1401/04/31
حسنمنوچهری99138107170168کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
محسننوائی99138107170174کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
امیرنیاززاده99138107170179کاردانی حرفه ای روابط عمومی1401/04/31
احمدهادی99138107170182کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی1401/04/31
جوادرحمتی کته شمشیری99138107190001کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
جوادپابیژراد99138107190002کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
صمدسروری قصر99138107190006کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
مهدیاکرادفرزقی99138107190007کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
سیدعلی اصغرموسوی99138107190008کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
احمدچرخ کار99138107190010کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
امیرمحمدزاده99138107190012کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
مجیدآقامحمدی99138107190013کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
خوارزمایمانی فرد99138107190017کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمددهقان99138107190018کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمودرستمی99138107190019کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
بهرامشجاع99138107190020کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
مجیدشمس زاده99138107190022کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
سعیدقرائی99138107190023کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
سیدایمانباغی نسب99138107190024کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محسندهقان99138107190026کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
فرشیدکوشا99138107190027کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمدجوادزنگنه99138107190028کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
حسنعوامی99138107190029کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
سیدعلیصمیمی99138107190031کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
معصومه الساداتحسینی نژاد99138107190032کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
خسروایمانی فرد99138107190034کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
بی بی زهرابصیرفیض آبادی99138107190035کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
بهارهبذرگر99138107190036کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمودزحمت کش99138107190037کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
احسانسبحانی99138107190039کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
فاطمهمعمر99138107190040کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
سیماامینی99138107190041کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محسنشاهسون99138107190042کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
هادیمهدیان اجقان99138107190043کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سیدتقینیکوکارطرقبه99138107190044کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
خدانظرندیم سلطان آباد99138107190045کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
امیرحسینباباخانی99138107190046کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سیداحمدحصیرباف99138107190047کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مرتضیحسن نژاد99138107190048کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سعیدامیریان99138107190049کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
جوادکرمی تقی آباد99138107190052کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
زهرایوسف زاده99138107190053کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمدرضاشافعی99138107190054کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
فاطمهآذر مهری99138107190057کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/04/31
حامدعامل نیک99138107190058کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مسعودسراج99138107190059کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مهدیافضل زاده99138107190062کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
امینمحمدی99138107190064کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
علیرضاغفوریان ابراهیمی99138107190065کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
عبدالهسوگندی99138107190066کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مصطفینظری99138107190067کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مصطفیقاسمی فر99138107190069کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
اسماعیلصادقی شاد99138107190070کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
حجّتمقدسیان99138107190072کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1401/04/31
علیمعصومی99138107190073کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
حمیدصالحی99138107190074کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1401/04/31
سیدجواداکبری99138107190075کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک
نداجلال ابادی راوری99138107190076کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مهدیباقری99138107190078کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
محمدصادق زاده99138107190079کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
ابراهیمحسین آبادی99138107190082کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمدسیاح99138107190083کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
حمیدرضازرقی99138107190084کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سیدمرتضیموسوی حسن آبادی99138107190086کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
ناصردلیری99138107190087کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
یاسرقندهاری جوان99138107190088کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
علیحسن زاده99138107190089کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مهدیاسلامی شهربابک99138107190090کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
علی اکبرنیکوروش99138107190091کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
عباسنورائی99138107190093کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سیدمهدیحسینی99138107190094کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
علی عسگرپاشائی دستجردی99138107190096کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
پریساعارفی99138107190098کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مجتبیمهری حسین آبادی99138107190100کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
جوادنادری تربقان99138107190102کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مجیدزمانی اینچه کیکانلو99138107190103کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1401/04/31
فرزانهرجبیان غریب99138107190104کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
حمیدتقی زاده99138107190105کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
رحیمحمیدیان فرد99138107190106کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
امینعبادی99138107190107کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمدپاویرپور99138107190108کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
رسولقالیبافان بیلندی99138107190110کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
علیدهقان99138107190111کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
حسینکوهستانی99138107190112کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
سیناعبدی99138107190114کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
حمیدرضاسیدی قوچان عتیق99138107190115کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمدمهدیخیاط99138107190116کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمودبرومند99138107190117کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
حسیندهقان99138107190118کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
سیداحمدمهتدی99138107190119کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
سعیدسبیانی99138107190120کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
کاظمخالقی99138107190121کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
مرتضیرامشینی99138107190122کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1401/04/31
سیدحسینحسینی مقدم شاندیز99138107190123کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مهدیخسروی99138107190126کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
عالیهشایسته عابدینی99138107190127کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
داودحسن پور99138107190128کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
علی محمدلشکری مقدم99138107190129کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
آمنهعلیزاده99138107190130کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
زهرارهگذری99138107190132کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
سیدامیرامیری شهری99138107190133کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
محمدجوادشریعتی براشک99138107190136کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
محمدعلی پور99138107190138کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
یوسفخلوصی99138107190139کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
حسینمحمدخواه99138107190140کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
رضارحمانی مایوان99138107190141کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
فرشادعابدی99138107190142کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
محسنجناب99138107190144کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
محمدمهدییزدی سابق99138107190145کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمودباقری99138107190147کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
محمدرجبی طرقبه99138107190148کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
حسنربانی99138107190158کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
سعیدنظری99138107190159کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1400/11/30
فرشتهمشهدی99138107190162کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1401/04/31
محدثهمشیراحمدی99138107190175کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1401/04/31
فاطمهشمس القرائی99138107190177کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1401/04/31
محمدطیبی99138107190180کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1401/04/31
مهنازسرحدی چهچه99138107190181کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1401/04/31
محمّدعدالتی راد99138107190185کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1401/04/31
صغریگلمکانی99138107190187کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سیدعباسموسویان قمصری99138107190188کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1401/04/31
وحیدمهدی زاده99138107190189کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک1401/04/31
سعیدپاک فطرت99138107190192کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
مرتضیاسدپورشوراب99138107190193کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
حجتفقیهی99138107190194کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
رضاجعفری99138107190195کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات1401/04/31
ملیحهنیازی ممرآبادی99138107190197کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمدحیاتی مطلق99138107190198کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
جعفربراتی99138107190199کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمدحسینداوری نیا99138107190200کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
محمدرضافرخنده99138107190202کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
روح الهکوثری99138107190204کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سمیهروحانیان کاخکی99138107190206کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سیدمحمدصادقمیرزائی حصاری99138107190207کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
امیرجعفرنژاد99138107190208کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
باقرتشکری ابوالقاسمی99138107190210کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سیدعلیمظلوم حسینی99138107190211کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
محمودباغیشنی99138107190212کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
محمدقدسی خواه99138107190213کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سعیدضرغامی زاده99138107190214کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
فاطمهشبروی99138107190217کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
صدیقهشهری99138107190218کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
معصومهکربلائی نجف تبریزی99138107190219کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
عباسمهدوی میلانی99138107190220کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
جوادحسام محمدی99138107190221کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
حانیهعلیپور99138107190222کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
حسنبرزگرزرمهر99138107190223کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
راهلهنایبی مقدم99138107190224کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
صادقمحمدیان مطلق99138107190225کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مهنازنوائی99138107190226کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
جوادکاویانی فر99138107190228کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
فریدونعامل محرابی99138107190229کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
آرزوحاجی پورزشکی99138107190233کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
داودرمضانی99138107190234کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
جوادرضائی99138107190235کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
محمدرضاخیری99138107190236کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سعیدیزدان دوست99138107190237کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
علیمنتظری99138107190238کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
سیداسماعیلمحمدرضائی99138107190239کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
رضاخاوری شاندیز99138107190240کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
مهدیغفوریان رهائی یزد99138107190241کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
علیحشمتی99138107190313کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه1401/04/31
محمدصادقی99138107190378کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی1401/04/31
حسنفکورائی99138107190404کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
وحيداسدي99238107190006کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
مليحهترزفان99238107190014کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1400/11/30
سعيددرخشان فر99238107190020کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی1401/04/31
ثبت اطلاعات فارغ التحصیلی