Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

شرح وظایف و زمانهای حضور مدیران گروه ها به شرح ذیل ارائه میگردد :

۱-نظارت کامل بر فرایند تشکیل کلاس ها ، حضور مدرسان گروه در کلاس های درس
۲-بررسی مشکلات احتمالی دانشجویان در ارتباط با مدرسان ،نحوه درک مطلب توسط مدرس به دانشجویان درس کلاس
۳-شناسایی مدرسان توانمند وبا سابقه ،با تجربه ، منظم ، مومن و متدین وایجاد بانک مدرسان گروه وتخصصی شدن تدریس مدرسان بر اساس توانمندیهای آنان ،رشته تحصیلی و مهارت های شغلی
۴-برگزاری حداقل یک همایش مرتبط با رشته تحت مدیریت در هر سال تحصیلی
۵- نظارت ومدیریت کامل بر عملکرد مدرسان و دانشجویان گروه در انجمن علمی-دانشجویی تحت مدیریت خویش در وب سایت مرکز
۶-نظارت بر ارسال حداقل یک مقاله کاربردی متناسب با هر درس توسط مدرسان در وب سایت مرکز در هر نیمسال تحصیلی
۷- تهیه و تنظیم سر فصل ومنابع درس گروه و نظارت کامل بر عملکرد مدرسان گروه بر مبنای منبع مشخص شده و سر فصل ابلاغی
۸-نظارت کامل بر کاربینی وکارورزی دانشجویان وآموزشهای مهارتی و ارائه آن در هماورد مهارتی سایت مرکز
۹-نظارت کامل بر کیفیت وکمیت کلاس ها وملاقات دانشجویان هر گروه حداقل هر ۱۵ روز یکباردر سر کلاس درس
۱۰-جمع بندی نظرات دانشجویان در جهت کلاس بندی در روزها وایام هفته در نیمسال آتی
۱۱-جلب مشارکت اعضای مدرسان گروه و کلیه همکاران گروه آموزشی در برنامه ریزی ها و توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گروه و تصمیم گیری های ذیربط
۱۲-روزآمد نمودن و بازنگری برنامه های درسی، آموزشی گروه و نظارت و اجرای دقیق برنامه های درسی مصوب و بازنگری شده با رعایت قوانین مربوط
۱۳-برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضای گروه و دانشجویان
۱۴-برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها، میز گردها، کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت تخصصی
۱۵-پاسخگویی مکتوب، دقیق کارشناسانه و به موقع به درخواستها و مکاتبات ارجاعی از سوی دانشجویان از طریق مراجعه حضوری و ایمیل اختصاصی مرکز
۱۶-مشارکت و همکاری در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فوق برنامه مرکز
۱۷-برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص (مدرسان و کارشناسان) و تلاش در جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی برای گروه آموزشی
۱۸-تهیه گزارش عملکرد فعالیتهای گروه ذیربط در پایان هر نیمسال تحصیلی و ارائه آنها به مرکزو دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
۱۹-تلاش و ترغیب مدرسان در تولید علم و چاپ و انتشار تولیدات علمی (مقاله علمی، پژوهشی علمی ترویجی، کنفرانسها، تالیف و تصنیف، نقد کتاب، اختراع، جشنوارهای علمی، هنری، و…
نام و نام خانوادگی
رشته
روز و ساعات حضور
اتاق
فرشید مینویی
فرشید مینویی
عکاسی
سه شنبه(۱۵-۱۲) ، چهارشنبه(۱۲-۸)، پنجشنبه(۱۷-۸)
مدیران گروه
رضا رضائیان
رضا رضائیان
روابط عمومی
شنبه (۱۱-۱۰ ، ۱۸/۳۰-۱۶/۳۰)،چهارشنبه (۱۰-۹ ،۲۰/۳۰-۱۸/۳۰)
مدیران گروه
حجت خاکپور
حجت خاکپور
گریم
سه شنبه (۱۶-۸)
مدیران گروه
سید مهدی موسوی مقدم
سید مهدی موسوی مقدم
خبرنگاری
دوشنبه(۱۱-۱۰ ، ۱۸/۳۰-۱۶/۳۰)،چهارشنبه(۱۳-۱۲ ،۱۸/۳۰-۱۶/۳۰)
مدیران گروه
حسن حاجی نژاد
تبلیغات
چهارشنبه(۱۷-۸)
مدیران گروه
ثبت اطلاعات فارغ التحصیلی